זכות התארגנות בעסק - הנחיות למעסיקים

לאחרונה התקבלו מספר חוקים ביחסי העבודה הנוגעים לזכות ההתארגנות של העובדים, אי לכך ראינו לנכון לפרסם והנחיות והבהרות באשר למצב המשפטי

1. זכות ההתארגנות - חוק הסכמים קיבוציים מקנה לעובדים זכות להתארגן או לפעול במסגרת ועד עובדים או ארגון עובדים (סעיף 33ח). 
  
2. חובת ניהול משא ומתן - כחלק מזכות ההתארגנות, חלה חובה על המעסיק לנהל מו"מ עם ארגון עובדים יציג בהתארגנות ראשונית בעסק על תנאי הסכם עבודה קיבוצי. סירוב כאמור לא ייחשב לעבירה פלילית. כמו כן, המעסיקים לא מחויבים, על-פי חוק, לחתום על הסכם עבודה קיבוצי (סעיף 33ח1). 
  
3. אי מניעת כניסה למקום העבודה - לצורך קידום זכות זו, נקבע בחוק כי אסור למעסיק למנוע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום העבודה, וזאת בכפוף לצורכי העבודה ולצנעת הפרט (סעיף 33ט). 
  
עונשים וסעדים - מעביד שמפר חובתו כאמור לעיל, העובד יהיה זכאי לסעד של פיצויים, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 50,000 ש"ח ובמקרים מיוחדים בסכום שלא יעלה על 200,000 ש"ח. סעד זה מתווסף לסעדים אזרחיים העומדים לרשות העובד כבר כיום (צו עשה/ צו מניעה/ פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון). 
  
4. איסור פגיעה בעובד לעניין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים - כמו כן, חל איסור על מעסיק  לפטר עובד, להרע את תנאי עבודתו או להימנע  מקבלה של אדם לעבודה, בשל הסיבות הבאות: 
  
(1) חברותו או פעילותו בארגון עובדים; 
(2) פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים; 
(3) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים 
(4) חברותו בוועד עובדים או פעילותו בוועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; 
(5) פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים. 
  
"תנאי עבודה" - לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה. 
  
עונשים וסעדים - מעביד הנמנע מלקבל אדם לעבודה, המרע את תנאי עבודתו של עובד או המפטרו, בשל חברותו בארגון עובדים או בוועד עובדים או בשל הימנעות העובד מלהיות חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים, צפוי לעונשים פלילים ועובד יהיה זכאי לסעד של פיצויים, שאינם תלויים בנזק, בסכום שלא יעלה על 50,000 ש"ח ובמקרים מיוחדים בסכום שלא יעלה על 200,000 ש"ח. 
סעד זה יתווסף לסעדים אזרחיים העומדים לרשות העובד כבר כיום (צו עשה / צו מניעה/ פיצויים אף אם לא נגרם נזק של ממון). 
  
5. היקף הזכות להיכנס למקום העבודה - החוק נוקט בלשון כללית ביותר באשר להיקף הזכות, והפסיקה משנדרשה לעניין קבעה כי מדובר בזכות שהיא מוגבלת ומספר כללים באשר להיקפה ואופן מימושה כדלקמן:


א.   על הצדדים לתאם את האתרים במקום העבודה בהם יוכל נציג ארגון העובדים להיפגש עם העובדים וכן את מועדי הכניסה למקום. 
  
ב.  הזכות הניתנת לנציג ארגון העובדים להיכנס למקום העבודה, אינה מאפשרת לו להיכנס למקום בו מתבצעת עבודה ולהפסיק תהליכי יצור, על מנת לקיים אסיפת עובדים. כמו כן, זכות זו אינה מקנה לו רשות לבקש מעובד כלשהו להפסיק את עבודתו בעיצומה, על מנת לקיים שיחה עימו. 
  
ג.  במקרים בהם פגישה עם נציג ארגון העובדים כרוכה בהפסקת עבודה של העובד, אזי צורכי העבודה יחייבו דחיית כניסתו של נציג הארגון למקום העבודה. יתרה מזו, יכול וצורכי העבודה ימנעו כלל את כניסתו. כך יהיה במקום בו מצויים מתקנים סודיים או מקום בו קיימים חומרים מסוכנים, ויוצא באלו מקומות. 
  
ד.  באשר ל"צנעת הפרט" - ההגבלה על זכות הכניסה של נציג ארגון העובדים בשל צנעת הפרט חלה, הן במקרים בהם מדובר בצנעת הפרט של צד ג' או של מי שנזקק לשירותיו של המעסיק כגון, במקום בו שוהים חולים, חוסים למיניהם או מקומות בעלי אופי דומה; והן כאשר נפגעת צנעת הפרט של המעסיק. גם צנעת הפרט של העובדים המצויים במקום העבודה תהא מוגנת. 
  
ה.  על המעסיק לתת אפשרות נאותה ומספיקה לנציג ארגון העובדים לנסות ולשכנע את העובדים להצטרף לארגונו, תוך כיבוד זכותם של העובדים, שאינם חפצים בכך, שלא להיפגש עם נציגי הארגון. 
  
6. המלצות - אנו ממליצים להעביר מידע לעובדים, באשר למשמעויות האופרטיביות של ההתארגנות על זכויותיהם וחובותיהם השונות: 
  
א. התארגנות במסגרת ועד עובדים, שמאחוריו עומד ארגון עובדים יציג, מחייבת הצטרפות חתומה של 1/3 מהעובדים במקום העבודה לארגון עובדים מוכר. 
כיום פועלים שלושה ארגוני עובדים מוכרים (שאינם ענפיים) - הסתדרות העובדים הכללית החדשה, ההסתדרות הלאומית, וכוח לעובדים. 
  
יובהר כי ועד העובדים הנבחר במקום העבודה, אינו הארגון היציג, אלא מהווה שלוחה של ארגון העובדים היציג בלבד. 
  
ב. חברות בארגון עובדים מחייבת תשלום דמי חבר בשיעור של 0.95% מהשכר החודשי של העובד, (הסכום המקסימאלי לדמי חבר הינו 128.03 ₪ לחודש). 
  
ג. מעסיק שלא חל עליו הסכם עבודה קיבוצי כללי, לא חלה עליו חובה לנכות סכום זה משכר העובד ולהעבירו לארגון העובדים הזכאי. במקרה כזה, העובד משלם לארגון העובדים את דמי החבר באופן עצמאי. במקרה וייחתם הסכם קיבוצי כללי שיחול על מקום העבודה, אזי גם עובדים שאינם חברים בארגון עובדים יאלצו לשלם דמי טיפול לארגון העובדים בשיעור של 0.8% משכרם. 
  
ד. התארגנות כאמור, מכניסה את העובדים תחת מרות ארגון העובדים היציג אשר הינו בעל סמכות לייצוג העובדים בכל הנוגע לדיונים על הסכם קיבוצי או סכסוכים בעבודה, הן הפרטיים והן הקיבוציים. 
  
ה. זכות העובדים לניהול מו"מ על חוזה אישי תוגבל ותתמעט. 
  
להסברים נוספים: עו"ד סיגל סודאי, מנהלת המחלקה ליחסי עבודה, טל. 03-5631007/016.

למידע נוסף בתחום זה