חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009

ביום 31.12.2009 פורסם חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 25), התש"ע-2009 לפיו.

1. על פי סעיף 1 לחוק פיצויי פיטורים, עובד שפוטר זכאי לתשלום פיצויי פיטורים אם עבד שנה אחת ברציפות (בעובד עונתי שנתיים) אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד.

2. סעיף 2(9) לחוק פיצויי פיטורים קובע כי יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה תוך ניתוק ביחסי עובד מעסיק, ובלבד שאינה עולה על 3 חודשים. כלומר, טרם התיקון, ניתוק יחסי עובד מעסיק שלא עלה על תקופה של 3 חודשים, לא קטע את הרציפות לעניין זכאות העובד לפיצויי פיטורים.

3. על פי התיקון לחוק, הוארכה תקופת הניתוק משלושה חודשים לשישה חודשים, כך שיראו כרציפות בעבודה גם הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד מעסיק, שאינה עולה על שישה חודשים לעניין זכאות העובד לפיצוי פיטורים.

למידע נוסף בתחום זה