עו"ד אפרת דויטש | שירותים עסקיים | דיני עבודה | 11/04/2010

חוק עבודת נשים (תיקון 46), התשי"ד 1954

ביום 22.3.2010 פורסם ברשומות תיקון 46 לחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954 (להלן: החוק). להלן עיקרי התיקון לחוק עבודת נשים

2. התיקון לחוק, חל על עובדות אשר יוצאות לחופשת לידה מיום 22.3.2010 ואילך.

3. טרם התיקון, אורך חופשת הלידה עמד על 14 שבועות, מהם עד שבעה שבועות, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

4. בהתאם לתיקון לחוק, הוארכה חופשת הלידה ב-12 שבועות (להלן: "תקופת ההארכה"), מ-14 שבועות ל-26 שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

5. הזכות לחופשת לידה בת 26 שבועות מותנית בתקופת עבודה של שניים עשר חודשים אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה לפני היציאה לחופשת לידה; חופשת לידה של עובדת אשר לא השלימה תקופה כאמור לפני יציאתה לחופשת לידה תעמוד על ארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

להלן מספר היבטים נוספים הנוגעים לתיקון לחוק:
6. תשלום - מתוך 26 השבועות של חופשת הלידה, רק ארבעה-עשר שבועות הינן בתשלום ותקופת ההארכה הינה ללא תשלום.

7. קיצור חופשת הלידה - עובדת רשאית לקצר את תקופת חופשת הלידה, ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה-עשר שבועות. עם הודעת העובדת על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה למעביד על החלטתה לקצר את חופשת הלידה.

8. הפרשה לגמל – על פי התיקון, מעביד אינו חייב להמשיך להפריש כספים לגמל עבור העובדת גם בתקופת ההארכה כהגדרתה לעיל.

9. שעת הנקה – זכות העובדת במשרה מלאה, לעבוד שעה פחות ביום ("שעת הנקה") נשארה בעינה ותחילתה מתום חופשת הלידה, קרי מתום 26 שבועות או תקופה קצרה מזו, במידה והעובדת תבחר לקצר את חופשת הלידה בהתאם לאמור לעיל.

10. חופשה ללא תשלום – לעובדת הזכות לצאת לחופשה ללא תשלום לתקופה השווה לרבע ממספר החודשים שבהם עבדה העובדת אצל המעביד או באותו מקום עבודה, פחות מספר השבועות שבהם עלתה חופשת הלידה על 14 שבועות (או על 14 שבועות בצירוף הארכות בחופשת לידה מיוחדת) ובכל מקרה, החופשה ללא תשלום תסתיים בתום 12 חודשים ממועד הלידה. נציין כי התיקון לחוק ביטל את התנאי לפיו על מנת שהעובדת תהיה זכאית לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה היה על העובדת לעבוד עד חופשת הלידה אצל אותו מעביד או מקום עבודה לפחות 12 חודשים רצופים.

11. חופשת לידה לעובד - כפועל יוצא מהארכת חופשת הלידה לעובדת, כאמור, הוארכה גם חופשת הלידה המלאה לעובד, אשר הילד נמצא בחזקתו ובטיפולו הבלעדי, והיא עומדת כיום על 26 שבועות.
כזכור, לעובד זכות לצאת לחופשת לידה חלקית במידה ובת זוגתו מוותרת על זכותה לחופשת לידה מלאה וחוזרת לעבודה.

למידע נוסף בתחום זה