נוהל הגשת בקשות להיתר פיטורים/הקטנת היקף משרה מכוח חוק עבודת נשים

ביום 27.5.10 פרסם אגף מנהל הסדרה ואכיפה במשרד התמ"ת נוהל הגשת בקשות מכוח חוק עבודת נשים בעניינים הבאים:

 

* הגשת בקשות להיתר פיטורים;

* הנחיות להגשתבקשת מעביד לפגיעה בהיקף משרה או בהיקף הכנסה.

הנוהל כולל הנחיות לאופן הגשת הבקשות, המסמכים והנספחים הרלוונטים שיש לצרף לבקשות, הנחיות כלליות לגבי תוכן הבקשה וטפסים מקוונים להגשת בקשה על פי הנוהל יש חשיבות רבה מבחינת יעילות הטיפול בבקשה ומשכה.

להלן קישורים הרלוונטים באתר משרד התמ"ת:

נוהל הגשת בקשה מכח חוק עבודת נשים >

הנחיות להגשת בקשת מעביד לפגיעה בהיקף משרה או בהיקף הכנסה >

טפסים >

הנחיות כלליות להורדת הטפסים ומילויים >

למידע נוסף בתחום זה