עדכון סכומים להפקדות לגמל לפי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק החל מיום 1.1.2011

בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (להלן:"צו ההרחבה") יש לעדכן את הסכומים להפקדות לביטוח פנסיוני החל מיום 1.1.2011 לפי השיעורים כדלקמן:


הפרשות 
מעביד

הפרשות 
עובד

הפרשות המעביד 
לפיצויים

סה"כ

3.33%

3.33%

3.34%

10%

להזכירכם, החובה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חלה על כל המעסיקים, אשר לא חלה עליהם חובה לביטוח פנסיוני ועל כל העובדים במשק שאין להם הסדר פנסיה מיטיב, מכוח צו הרחבה אחר, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי. 
  
כלומר,מעסיק שמפקיד עבור עובדיו כספים לביטוח פנסיוני שהוא עדיף על ההסדר הקבוע בצו ההרחבה, ההסדר בצו ההרחבה לא חל עליו. 
  
הסדר מיטיב מוגדר בצו כאחד מאלה: 
  
- עובד המבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו בביטוח פנסיוני, אם שיעור  ההפרשה עבורו לקופת גמל, בהסדר קצבתי או הוני, עומד לכל הפחות על 10%. אם ההפרשה אינה כוללת את רכיב הפיצויים,תחול על המעביד חובת הפקדת רכיב פיצויי פיטורים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה . 
  
- עובד המבוטח או שמעבידו מחויב לבטחו, מכוח הסכם לביטוח פנסיוני, כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 11.5% משכרו (5.5% תגמולי עובד ו- 6% תגמולי מעביד) או בהסדר פנסיית יסוד בקרן פנסיה ותיקה. על המעביד תחול חובת הפקדת רכיב פיצויי הפיטורים בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה. 
  
- עובד המבוטח או שמעבידו חייב לבטחו בביטוח פנסיוני הכולל גם ביטוח למקרה אבדן כושר העבודה, בהפרשות שאינן נופלות מהשיעורים הבאים – 5% תגמולי מעביד; 5% חלק עובד; 5% לפיצויים. הצו כמובן לא יחול על עובד כזה. 
  
- עובד הזכאי לפנסיה תקציבית הממומנת על ידי המעביד, וכוללת פנסיית זקנה וכיסויי מוות ונכות, ובלבד שההסדר אינו נופל מההסדר הקבוע בצו. 

ההסדר שחל בענף המסחר והשירותים 

  • על פי ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או החברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ של  לשכת המסחר תל אביב ו/או על  פי  צו ההרחבה הענפי, קיים הסדר מיטיב, לפיו המעסיקים בענף זה חייבים להפריש לגמל, בהסדר קצבתי או הוני, תגמולים בשיעור של  10%: 5% -חלק מעביד, 5%- חלק עובד. ההסדר בהסכם הקיבוצי לא כולל חובת הפרשה לפיצויי פיטורים, לכן ובהתאם לצו ההרחבה, לא יחול  ההסדר שבצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק על המעסיקים בענף זה למעט פרק ההפקדה לפיצויי פיטורים הקבוע בצו. 

לסיכום חברי לשכת המסחר, אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או החברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ,  חייבים לפעול לכל הפחות, על פי ההסדר שבהסכם הקיבוצי הענפי. כלומר, עליהם להפריש עבור העובדים תגמולים בשיעור של 10% ( 5% -חלק מעביד, 5%- חלק עובד )ופיצויי פיטורים  בשיעור של 3.34%  בשנת  2011. 
  
אכיפת חוקי העבודה כלפי מעסיקי עובדים זרים 
  
בהתאם להודעת משרד התמ"ת, החל מיום 1.1.2011  האגף לאכיפת חוקי עבודה יפעל לאכיפת מלוא זכויות העובדים לפי חוקי העבודה כלפי מעסיקי עובדים זרים וכי מעסיקים אשר לא ימלאו אחר הוראות חוקי העבודה, צפויים להעמדה לדין או להקנס בקנסות גבוהים.

למידע נוסף בתחום זה