חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011

ביום 20.07.2011 פורסם תיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011 .

 

להלן עיקרי החוק:

  • על פי התיקון לחוק נקבע, כי אדם לא יקבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר איתם לקבלת שירותים, אלא אם כן, קבלן כוח האדם או קבלן השירות, הינם בעלי רישיון לפי החוק והמציאו למזמין השירות העתק ממנו.
  • עוד נקבע כי הוראה לעיל, לא תחול על יחיד שמקבל את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.
  • התיקון לחוק קובע עוד, כי מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות, שאין לו רישיון , דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בתשל"ז-1977 (עד 14,400 ש"ח).

ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או מקבלן שירות שאין להם רישיון בניגוד לחוק, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור.

  • נקבע כי תחילתו של החוק היא ביום 1 בינואר 2012.
  • נקבע כי הוראות התיקון לחוק כמפורט לעיל, יחולו על התקשרות לקבלת שירותים שנערכה או חודשה מיום 1 בינואר 2012 ואילך.
למידע נוסף בתחום זה