חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011

ביום 11.08.2011 פורסם תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) (תיקון מס' 4), התשע"א-2011 (להלן:התיקון לחוק או התיקון).

 

להלן עיקרי התיקון לחוק:

הסכם עבודה כתחליף למתן הודעה לעובד

1. להזכירכם, על פי חוק הודעה לעובד, מעסיק חייב למסור לעובד, תוך 30 ימים מתחילת העסקתו (אם העובד נער, תוך שבעה ימים), הודעה בכתב ובה פירוט תנאי העבודה העיקריים של העובד וכן הודעה על שינויים בתנאי העבודה.

2. תנאי העבודה העיקריים שיש לכלול בהודעה הינם בין היתר:

  • זהות המעסיק והעובד;
  • תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה - תקופה העבודה;
  • תיאור עיקרי התפקיד;
  • ציון שמו או תוארו של הממונה על העובד;
  • התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי התשלום;
  • אורכו של יום העבודה , או שבוע העבודה של העובד;
  • יום המנוחה;
  • סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים ופירוט הגופים שאליהם מעביר המעסיק בפועל את התשלומים ועוד כמפורט בסעיף 2 לחוק.

3. על פי התיקון לחוק, נקבע כי עובד, שנמסר לו הסכם עבודה בכתב הכולל את הפרטים הקבועים בסעיף 2 לחוק ובמועד הקבוע בסעיף 1 לחוק כמפורט לעיל, יהיה בכך משום מילוי החובה למסור הודעה לעובד. כלומר, הסכם עבודה שניתן לעובד תוך 30 ימים מתחילת העסקתו ושכלולים בו כל הפרטים המפורטים בהודעה, ממלא את חובת מתן הודעה לעובד ובכך מתייתר הצורך במתן הסכם עבודה בנפרד ממתן הודעה לעובד.

פיצויים לדוגמא

4. טרם התיקון לחוק נקבע בסעיף 4 לחוק, כי מעסיק שהפר את חובתו למסור הודעה לעובד או הודעה על השינוי בהם, דינו קנס בסך של 14,400 ש"ח.

5. על פי התיקון לחוק, נקבע כי בנוסף לסנקציה הפלילית, תתוסף גם סנקציה אזרחית לטובת העובד ולפיה, מעסיק שלא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על תנאי עבודה או לא מסר לעובדו, ביודעין, הודעה על שינוי בתנאי עבודה, בית הדין רשאי לפסוק לעובד פיצויים שאינם תלויים בנזק (להלן – פיצויים לדוגמה); בסכום שלא יעלה על 15,000 שקלים חדשים, ואולם רשאי בית הדין לעבודה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסוק פיצוי בסכום אחר;
כמו כן, בעת פסיקת פיצויים לדוגמא, בית הדין יהיה רשאי להתחשב בהליכים פליליים שננקטו כלפי המעסיק.

העברת נטל ההוכחה בהעדר הודעה

6. טרם התיקון לחוק, נטל ההוכחה להוכיח כי מעסיק הפר חובתו כלפי העובד בעניינים המפורטים בסעיף 2 לחוק, היה על העובד. על פי התיקון, נקבע כי בתובענה של עובד נגד מעסיקו, שבה שנוי במחלוקת עניין לפי סעיף 2 לחוק, והמעסיק לא מסר הודעה לעובד שהיה חייב במסירתה בכלל או בעניין הספציפי ששנוי במחלוקת, תהא חובת ההוכחה על המעסיק לגבי אותו עניין ובלבד שהעובד העיד על טענתו באותו עניין לרבות בתצהיר לפי פקודת הראיות.

תחולה ותחילת התיקון לחוק

7. תחילתן של ההוראות לעניין פסיקת פיצויים לדוגמה כמפורט לעיל, היא ארבעה חודשים מיום פרסום החוק, כלומר ביום 11.12.2011 , והן יחולו על הודעות שיש למסרן ממועד זה ואילך.

8. תחילת החוק לעניין העברת נטל ההוכחה למעסיק, היא ממועד פרסומו ברשומות , דהיינו מיום 11.8.11.

המלצות

לאור התיקון לחוק, הוספת סנקציה אזרחית ללא הוכחת נזק, והיפוך נטל ההוכחה והעברתה למעסיק, אנו ממליצים לכם לוודא כי מסרתם לעובדים הודעות או הסכמי עבודה המקיימים את דרישות החוק ולהקפיד על מתן הודעות/ הסכמי עבודה בעת העסקת עובדים חדשים, ועל מתן הודעות לעובדים לגבי שינויים בתנאי העסקה.

למידע נוסף בתחום זה