ביום 1.1.12 יכנס לתוקף האיסור על מזמיני שירות לקבל שירותים מקבלני כוח אדם/שירותים שאין ברשותם רישיון

חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011

להזכירכם ביום 1.1.12 יכנס לתוקף התיקון לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון מס' 8), התשע"א-2011, שאוסר על אדם לקבל שירותי כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא להתקשר איתם לקבלת שירותים, אלא אם כן קבלן כוח האדם או קבלן השירות הינם בעלי רישיון לפי החוק והמציאו למזמין השירות העתק ממנו.

* עוד קובע החוק כי האיסור לא יחול על יחיד שמקבל את השירות שלא לצורך עסק, משלח יד או שירות ציבורי.

* התיקון לחוק קובע עוד כי מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם או עם קבלן שירות, שאין לו רשיון, עובר עבירה פלילית שדינה קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, בתשל"ז-1977 (עד 14,400 ש"ח).

ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או מקבלן שירות שאין להם רישיון בניגוד לחוק, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור.

* הוראות התיקון לחוק כמפורט לעיל, יחולו על התקשרות לקבלת שירותים שנערכה או חודשה לאחר 1 בינואר 2012.

למידע נוסף בתחום זה