תזכורת – עדכון סכומים להפקדות לגמל החל מיום 1.1.2012

בהתאם לצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק יש לעדכן את שיעור הפקדות לביטוח פנסיוני החל מיום 1.1.2012 לפי השיעורים כדלקמן: 
  
 


הפרשות מעסיק לתגמולים


הפרשות עובד לתגמולים


הפרשות המעסיק לפיצויים


סה"כ

4.16%

4.16%

4.18%

5%


להזכירכם,  החובה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חלה על כל המעסיקים, אשר לא חלה עליהם חובה לביטוח פנסיוני ועל כל העובדים במשק שאין להם הסדר פנסיה מיטיב, מכוח צו הרחבה אחר, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי. 
    
ההסדר שחל בענף המסחר והשירותים 
  
עם זאת, חברי לשכת המסחר, אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או החברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ, חייבים לפעול על פי ההסדר המיטיב שבהסכם הקיבוצי הענפי ולעניין הפקדות לפיצויי פיטורים, על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק. בהתאם לכך, עליהם להפקיד עבור העובדים כספים לגמל כדלקמן: 
  
לקופת גמל לתגמולים: 
  
מעסיק - 5% (תגמולים) 
עובד   -  5% (תגמולים) 
  
       או 
  
לקרן פנסיה: 
  
מעסיק – 6% (תגמולים) 
עובד – 5.5% (תגמולים). 
  
ולפיצויי פיטורים -  4.18%  בשנת 2012. (חובת ההפרשה לפיצויים, חלה לגבי עובדים בעלי וותק של 6 חודשים במקום העבודה בשנת 2012).

למידע נוסף בתחום זה