חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב-2011

ביום 29.12.2011 פורסם חוק גיל פרישה (תיקון מס' 3), התשע"ב -2011 (להלן: "התיקון לחוק").

טרם התיקון לחוק, גיל הפרישה לנשים עמד להשתנות ולעמוד על גיל 64  לנשים שנולדו בשנת 1951 ואילך. 

בעקבות התנגדות ציבורית רחבה להעלאת גיל הפרישה לנשים, תוקן חוק גיל הפרישה כך שגיל הפרישה לנשים יעלה בהדרגה ויעמוד עד לגיל  62 לנשים שנולדו עד דצמבר 1954. 

משמעות קביעת גיל הפרישה כאמור היא, שנשים תוכלנה לפרוש מעבודתן עם זכאות לגמלת פנסיה ולקצבת זיקנה מן הביטוח הלאומי (בכפוף למבחן הכנסות) לפי העניין, בהגיען לגיל הפרישה בהתאם לטבלאות להלן. 

עוד נקבע, כי לגבי נשים שנולדו בשנת 1955 ואילך, תוקם ועדה ציבורית לבחינת גיל הפרישה שלהן, שתגיש את המלצותיה לשר עד יוני 2016 ועל ועדת הכספים של הכנסת  לתת את  החלטתה בעניין המלצות השר עד ליום 31 בדצמבר 2016. 

גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק, לעניין זכאות לפנסיה

חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים)
עד מרס 1944 60
אפריל עד אוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1954 61
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1949 62
ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1956 63
ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 1958 63 ו-8 חודשים
מאי 1958 ואילך 64


גיל הפרישה לנשים, על פי התיקון לחוק, לעניין זכאות לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי 
  

חודש הלידה גיל הזכאות (בשנים)
עד יוני 1944 60
יולי ואוגוסט 1944 60 ו-4 חודשים
ספטמבר 1944 עד אפריל 1945 60 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1945 61 
ינואר עד אוגוסט 1946 61 ו-4 חודשים
ספטמבר 1946 עד אפריל 1947 61 ו-8 חודשים
מאי 1947 עד דצמבר 1954 62
ינואר עד אוגוסט 1955 62 ו-4 חודשים
ספטמבר 1955 עד אפריל 1956 62 ו-8 חודשים
מאי עד דצמבר 1956 63
ינואר עד אוגוסט 1957 63 ו-4 חודשים
ספטמבר 1957 עד אפריל 1958  63 ו-8 חודשים
מאי 1958 ואילך 64

 
תחילתו של התיקון לחוק הוא ביום 1.1.2012. 

למידע נוסף בתחום זה