חוק עבודת נשים (תיקון 49), התשע"ב – 2012

ביום 27.2.2012 פורסם תיקון 49 לחוק עבודת נשים, שעניינו הארכת חופשת לידה בשל אשפוז ילוד.

חוק עבודת נשים, קובע כי עובדת שילדה מאושפז בבית חולים לתקופה העולה על שבועיים, זכאית להאריך את חופשת הלידה לתקופת האישפוז אך לא יותר מארבעה שבועות.

בהתאם לתיקון לחוק, נקבע כי העובדת תהיה זכאית להאריך את חופשת הלידה בשל אישפוז היילוד לתקופה של עד עשרה שבועות במקום ארבעה שבועות.

תחילת התיקון הוא ממועד פרסומו והוא יחול על עובדת שהיתה בחופשת לידה ביום התחילה ואילך (27.2.2012) .

למידע נוסף בתחום זה