משרד התמ"ת פרסם את תמצית החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה

תמצית מידע החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה. -

במהלך המחצית השניה של חודש יוני (11.6.12 ) ייכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה - התשע"ב 2011.

במסגרת החוק, ניתנה סמכות אכיפה רחבה למשרד התמ"ת.

מעתה יוכל הממונה )מפקח המוסמך לכך במשרד התמ"ת( להטיל עצום כספי על מעסיק אשר נמצא לגביו כי הוא ביצע הפרה של אחת או יותר מהוראות חוקי העבודה כפי הקבוע בתוספות לחוק.

מעתה, חברה ומנהליה עלולים להיות חשופים לסנקציות שונות, וביניהן עיצומים כספיים, אשר יוטלו עליהם באופן אישי,ולא יוכלו לקבל פיצוי או שיפוי בגינם מן החברה.

החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה קובע רשימת חוקים שהפרתם חושפת את המעביד לקנסות,את שעור הקנסות שניתן להטיל בגין הפרתם, וכן את אופן הוצאת החוק הנ"ל אל הפועל דרך הטלת – הקנסות והערעור עליהם.

דרכי האכיפה הנתונות לממונה במקרה שהופר אחד או יותר מהחיקוקים המצוינים בחוק:

- הממונה (מפקח משרד התמ"ת), הסבור כי הוראה מהוראות חוקי המגן בעבודה הופרה על ידי המעביד יפעל באחת מן הדרכים הבאות –

יתרה התראה מנהלית במעביד, לפיה עליו לחדול מביצוע ההפרה או לחילופין יודיע לו על הכוונה להטיל עליו "עצום כספי".

- לאחר ההודעה הנ"ל, יוכל המעביד לממש זכותו לטיעון אל מול הממונה ולשכנעו מדוע אין להטיל עליו את העצום הכספי.

- במידה ולאחר מכן החליט הממונה להותיר את העצום הכספי על כנו, יוכל המעביד להגיש – ערר בפני ועדת ערר במשרד התמ"ת.

- על החלטתה של ועדת הערר בערר יוכל המעביד לפנות בערעור בבית הדין האזורי לעבודה.

הפרת ההוראות המנויות בתוספת לחוק-

התוספת השניה לחוק מכילה 3 רשימת חוקים שהפרתם חושפת את המעביד לקנסות ואת שעור הקנסות שניתן להטיל על המעביד בגין הפרתם כדלקמן:

הפרת הוראה המנויה בחלק א' תוספת השנייה לחוק-

הפרה ראשונה 5,000 ₪. הפרה חוזרת 10,000 ₪.
בין העבירות אותן ניתן למצוא בתוספת הראשונה:אי תליית תקנון למניעת הטרדה מינית, אי הצגת מודעה בדבר זכויות עובדים לפי שכר מינימום, אי ניהול פנקסים לפי חוק חופשה שנתית ולפי חוק שעות עבודה ומנוחה.

הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק-

הפרה ראשונה 20,000 ₪. הפרה חוזרת 40,000 ₪. במקרה של הפרה מתמשכת - בכל יום שההפרה נמשכת 20% מסכום העצום הכספי המקורי.

בין העבירות אותן ניתן למצוא בתוספת השניה אי תשלום דמי חופשה, אי מתן חופשה לעובד, איסור - ניכויים משכר עבודה, אי מסירת הודעה לעובד על תנאי העבודה. בנוסף, ניתן למצוא בין העבירות הפרות של תנאים שנקבעו בהיתרים הניתנים על פי חיקוקי העבודה השונים כגון: היתרים להעבדה במנוחה השבועית או בשעות נוספות לפי חוק שעות עבודה ומנוחה.

הפרת הוראה המנויה בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק

הפרה ראשונה 35,000 ₪. הפרה חוזרת 70,000 ₪.

בין העברות אותן ניתן למצוא בתוספת השלישית איסור העבדה בשעות נוספות או במנוחה השבועית - ללא היתר, הפרת הוראות חיקוק כגון תשלום פנסיה בהתאם לצווי הרחבה, אי העברת כספים שנוכו לקופת גמל,אי תשלום שכר עבודה במועד, איסור פיטורי עובדת ועובד לפי חוק עבודת נשים, איסור פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של עובדת או עובד לפי חוק עבודת נשים.

העסקת עובדי קבלן –

- החוק להגברת האכיפה קובע, כי בהתקיים תנאים מסויימים המעסיק - מזמין השירות - אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במידה וזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם/ הניקיון,השמירה,או הסעדה באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.

- חשוב לציין, כי מזמין השירות חשוף לתביעה אזרחית גם במקרה בו בחוזה או בהצעתו של הקבלן לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו, עלות שכר מינימלית, הצהרת קבלן על עלויות נוספות כולל רווח והתחייבות מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות וגם במידה ועלות השכר המינימלית פחותה מערך שעת עבודה שנקבעה על ידי שר התמ"ת. וכן במקרה בו השכר המשולם לעובדי הקבלן נמוך מערך שעת עבודה מינימלית שנקבע על ידי שר התמ"ת.

- לגבי אחריות פלילית של מזמין השירות מזמין השירות חשוף לקנס בגין חוזה שמתקיים בו תנאי - מהאמור לעיל. גם מנהלו הכללי של התאגיד חב באחריות אישית בנושא זה וגם הוא צפוי לקנס זהה.

- כך למשל, במידה והופרה הוראת חיקוק כלשהי המנויה בתוספת השלישית לחוק על ידי קבלן הנותן שירות לתאגיד שהוא מזמין השירות, רשאי הממונה לשלוח למנכ"ל התאגיד התראה מינהלית, לפיה עליו לפעול לתיקון ההפרה בידי הקבלן או לפעול בתום לב לביטול החוזה של התאגיד עם הקבלן ולחילוט ערובה שנתן הקבלן, בפרק הזמן הנקוב בהתראה. במידה וההפרה לא תוקנה בידי הקבלן או התאגיד לא פעל בתום לב לביטול החוזה או לחילוט הערובה, חזקה היא שהמנכ"ל הפר את חובתו לפעול כאמור בהתראה, אלא אם כן הוכיח כי עשה
כל שניתן כדי למלא חובתו, שאז יוטל עליו קנס.

- אחריות פלילית של מזמין השירות למניעת עבירות מזמין השירות חייב לפקח ולעשות כל שניתן - למניעת עבירות בידי קבלן כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו; ולא צפוי מזמין השירות לקנסות - המפורטים בחוק.

- תהא זו הגנה למזמין השירות באם יעלה בידו להוכיח אחד מאלה:

  • הוא עשה כל שניתן כדי למלא חובתו.
  • הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך, לפיהן קיים הקבלן את חובתו.
  • מעשה העבירה תוקן במלואו החל מיום העבירה.
  • מזמין השירות הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך, ועם גילוי הפרה המהווה עבירה עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן.

- במידה ותוגש כנגד מזמין השירות תביעה אזרחית בגין הפרת אחד מן החיקוקים בהם הוא כלפי עובדי הקבלן, יוכל הוא להתגונן מפניה במידה ויוכיח אחד מאלה:

  • כי הפרת החובה תוקנה במלואה
  • וכי הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, וכי עשה כל שביכולתו לתיקון ההפרה בידי הקבלן, ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר ביטל את - החוזה בינו לבין הקבלן בשל כך.
  • כי הוא הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות,שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ולפיהן קוימה החובה בידי הקבלן. 

בברכה,
רבקה ורבנר,עו"ד
סגנית הממונה הראשי על יחסי עבודה

למידע נוסף בתחום זה