תשלום שכר לעובדים בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"

ביום 6.12.12 נחתם הסכם קיבוצי בין מדינת ישראל ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה שעניינו תשלום שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם בשל הלחימה בדרום (להלן:ההסכם קיבוצי).

להלן עיקרי ההסכם הקיבוצי :


1. התקופה הקובעת:
התקופות הקובעות לעניין ההסכם היא מיום 14.11.2012 ועד יום 23.11.2012.
2. תשלום שכר לעובדים בתקופת ההסכם –
על פי ההסכם על כל מעסיק (לרבות מעסיק שהינו קבלן כוח אדם או קבלן שירותים)לשלם לעובד את מלוא השכר לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד בכל יום ויום או בחלק מהימים בתקופה הקובעת ועל פי האזורים הקובעים, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן:

2.1 העובד מועסק במוסד חינוכי אשר באזור, והוא נעדר מעבודתו בתקופה הקובעת עקב הוראת פיקוד העורף לסגור את מוסד החינוך.
2.2 העובד נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד בתקופה הקובעת או בחלק ממנה . תשלום השכר בעד היעדרות כאמור יבוצע בתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה:

א) במועד היעדרותו נמצא מוסד החינוך שנסגר ב"אזור המוכרז או באיזור הזכאי".
ב) מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב:

1. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד; 
2. בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד. 

ג) לא הייתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרותו מסגרת נאותה להשגחה על הילד. 

2.3 העובד נעדר מעבודתו בהתאם להוראות פיקוד העורף בתקופה מיום 14.11.2012 ועד ליום 23.11.12.

אזור הזכאי - כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים מרץ 2012*
אזור המוכרז – כהגדרתו בתקנות נובמבר 2012*
לחץ כאן לרשימת הישובים על הקובץ המצ"ב מטה בשם קבצים מצורפים "רשימת הישובים"

3. נקבע כי לא ישולם שכר בשל היעדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה או מילואים.

4. גובה השכר 

4.1 השכר אשר יש לשלם לעובד בשל התקופה בה לא עבד יהיה "שכר העבודה היומי", כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזקי מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג -1973.(להלן:התקנות)
"השכר" האמור הינו שכר רגיל ברוטו ללא תוספות, כגון: תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיוב'. אך כולל הפרשות סוציאליות.
4.2 השכר האמור יחושב לפי הממוצע, בשלושת החודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, של השכר ליום עבודה, כשהוא מחושב לפי הרכיבים המובאים בחשבון לחישוב ערך שעה (או ערך יום) כאמור בתקנות. בכל מקרה השכר לא יעלה על ה"השכר המרבי" של 1,020 ₪ (בנתוני חודש ספטמבר 2012).
4.3 התשלום עבור ימי ההיעדרות יחושב כמכפלה של השכר היומי במספר הימים בתקופה הקובעת בהם העובד לא עבד בהתאם לחישוב כדלקמן:

1 מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר 2012 לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע - הינו 66 ימים.
2 מספר הימים לחישוב השכר היומי הממוצע בשלושת החודשים הנ"ל לעובדים במקומות עבודה בהם עובדים שישה ימים בשבוע – הינו 79 ימים.

4.3 עובד אשר לא עבד במשך חלק מיום עבודה, ישולם שכר באופן יחסי, ובלבד שמספר השעות בהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת.

5. מועדי התשלום

התשלומים לפי ההסכם יבוצעו במועד תשלום משכורת חודש דצמבר 2012 ולא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש ינואר 2013.
פיצויים לעסקים בשל נזק עקיף עקב הלחימה במבצע עמוד ענן


פיצויים לעסקים שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"
ביום 1 ינואר 2013 פרסמה רשות המסים את ההנחיות והטפסים הדרושים לקבלת פיצוי בגין נזק עקיף (שכר עבודה, ירידת מחזורים, הוצאות שוטפות וחקלאות), שנגרם לענפי המסחר, התעשייה, השירותים, החקלאות והתיירות בין התאריכים: 14.11.2012 ל-23.11.2012. זאת, על פי החלטת הממשלה על מתן פיצוי על נזקים עקיפים שנגרמו בשל הלחימה בדרום, ולאור תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) התשע"ג-2012, שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 4.12.2012 בעניין.

להלן הנחיות וטפסים לקבלת פיצויים לעסקים מאזור הדרום שנפגעו בנזק עקיף בשל הלחימה במבצע "עמוד ענן"

לחץ כאן :

לטפסים להגשת התביעה >

לתקנות >

להוראת הביצוע >


כמו-כן, ניתן לקבל את הטפסים לשם הגשת התביעה ולהגיש את התביעות באחד ממוקדי מס רכוש ובמשרדי מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, שלהלן: פ"ש אשקלון, שלוחת אשדוד של פ"ש אשקלון, פ"ש באר שבע, מוקד הפיצויים בשדרות, פ"ש גוש דן ובדלפק המודיעין של רשות המסים בבניין משרדי הממשלה - דרך מנחם בגין 125 בתל-אביב.

המועד האחרון להגשת התביעות הינו ביום 30.4.2013.

רשות המסים הקימה מוקד מיוחד שיטפל בתביעות שיוגשו. המוקד יפתח ביום 1.1.2013.
בנוסף, תפעיל הרשות מוקד שירות טלפוני לפניות הציבור, בו ניתן יהיה לקבל מענה לשאלות בכל הקשור לפיצויים בשל נזק עקיף במבצע עמוד ענן. מספר הטלפון במוקד הטלפוני הינו 4954* (כוכבית מסים) או 02-5656400.
כמו כן ניתן לפנות באמצעות דוא"ל: nezekakif@mh.shaam.gov.il.

הרשות תקיים כנסי הדרכה לציבור הרחב בערים באר-שבע, אשקלון ואשדוד, בהם ניתן יהיה לקבל הסברים בדבר נוהלי הפיצוי. המועד לעריכת כנסי ההדרכה יפורסם בהמשך.
על פי התקנות, רשאי כל ניזוק באזור המוכרז, להגיש תביעה בגין נזק עקיף באחד מתוך שלושת המסלולים: מסלול שכר עבודה, מסלול מחזורים ומסלול הוצאות שוטפות. תנאי להגשת תביעה בכל אחד מן המסלולים, הוא כי שולמה משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני, כהגדרת מונחים אלה בתקנות האמורות.

 • מסלול שכר - מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין שכר ששולם לעובדים, שלא הגיעו לעבודתם בהתאם להנחיות פיקוד העורף. כמו כן, הפיצוי יינתן עבור עובד שנעדר ממקום עבודתו בשל השגחה על ילדיו שמתחת לגיל 14, עקב סגירת מוסדות חינוך בהתאם להנחיות פיקוד העורף (הפיצוי מתייחס רק לאחד מההורים). הפיצוי יהיה בגובה 132.5% משכר הבסיס של העובד.
 • מסלול מחזורים - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו-חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.
 • מסלול הוצאות - בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצוי בגין הנזק התפעולי שנגרם לעסק בתקופה הרלבנטית, בשל המצב הביטחוני בדרום.
  בשל הצורך לתת מענה מהיר לעסקים שנפגעו והמצויים באזור גיאוגרפי נרחב, נקבע במסלולים לעיל מנגנון פשוט וישים ("מסלולים ירוקים").
  לגבי ענפים ייחודים (מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון, חקלאים) יועמדו פתרונות ספציפיים:
 • מפעילי אולמות אירועים/בתי מלון - על מנת לתת מענה לביטול הזמנות ואי ביצוע הזמנות חדשות, יהיו זכאים מפעילי אולמות אירועים/בתי מלון לתבוע פיצוי בשל נזק עקיף גם בגין התקופה שמסתיימת ביום ה-28.2.2013, אם יוכיחו ביטול וצמצום הזמנות כפי שמפורט בתקנות האמורות.
 • חקלאים - בשל ייחודיות הענף, הפיצוי לחקלאים מביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של הענף, כך שחישוב הפיצוי נעשה על בסיס נוסחה, המשקפת את אובדן התוצרת בניכוי הוצאה נחסכת. מסלול זה הינו מסלול החל על ניזוקים שעיסוקם בענפי גידולים צמחיים, למעט ענף הגינון, ונמצאים באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה.

  עוד יצוין כי בשל חשיבות מתן הפיצוי המהיר לעסקים, שנפגעו במסגרת מבצע "עמוד ענן", אם לא תינתן החלטה על ידי רשות המסים בדבר הפיצוי בתוך 45 יום מיום הגשת התביעה, תינתן מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצוי שיחושב ובתנאי שהומצאו כלל המסמכים וההבהרות שנדרשו. בנוסף, וככל שהחלטה בדבר הפיצוי לא תינתן תוך 180 יום מיום הגשת התביעה, תשולם מקדמה נוספת בשיעור של 40% כאמור.
  יצוין כי לגבי יישובי ספר בטווח שבין 0-7 ק"מ מגדר המערכת של רצועת עזה, קיימת אפשרות נוספת לניזוק, להגיש תביעה במסלול אדום, בו יוכל לתבוע פיצוי בגין הנזק אותו יוכיח הניזוק לרשות המסים. מסלול זה הורחב כעת בתקנות לכל הישובים בטווח כאמור, לרבות העיר שדרות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה