ימי בחירה - דין היעדרות מהעבודה בפורים

חג פורים אינו נמנה עם החגים מכוח החוק , המעניקים לעובדים זכות להעדר מהעבודה ללא ניכוי משכרם.
עם זאת, פורים נחשב במקומות עבודה מסויימים ליום בחירה.


יום בחירה, הינו יום חופשה בתשלום שהעובד זכאי לו, בנוסף לימי החג ולימי החופשה השנתית המוענקים לו מכוח החוק.

מקור הזכות איננו בחוק, אלא מכוח הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי ו/או נוהג, . לפיכך עובדים, אשר לא חלים עליהם ההסדרים כאמור לעיל אינם זכאים ליום בחירה.

על פי ההסכם הקיבוצי בענף היבוא המסחר והשירותים, שחל על כל המעסיקים בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או חברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ ובענפים שבנספח מס' 1 להסכם, עובד זכאי ליום בחירה אחד מתוך הרשימה הבאה: פורים, הושענה רבא, ערב יום כיפור, אחד במאי, תשעה באב, יום הזכרון, וכל יום שיוכרז עליו כשבתון במדינה.

כמו כן, ביום 31.05.2010, נכנס לתוקף תיקון לחוק חופשה שנתית ולפיו רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת, ובלבד שהודיע על כך למעבידו 30 ימים מראש לפחות. בין יתר, הימים המנויים בתוספת מצויים; תענית אסתר; פורים ושושן פורים ( סעיף 6(ב) לחוק ).

בהתאם לאמור לעיל עובדים שאינם זכאים ליום בחירה על חשבון המעסיק מכוח הסכם קיבוצי/צו הרחבה חוזה אישי או נוהג, יהיו רשאים להיעדר בפורים, שושן פורים או תענית אסתר (או כל יום אחר המנוי בתוספת), על חשבון מכסת ימי החופשה השנתית שלהם ובלבד שהודיעו על כך, למעסיק 30 יום מראש, כנדרש בחוק.

למידע נוסף בתחום זה