עדכון סכום ההשתתפות בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה החל מיום 1.1.2014

ביום 16.1.14 נחתם הסכם קיבוצי כללי, בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית, בדבר עדכון הסכום המקסימאלי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד למקום העבודה וחזרה ממנה, לסך של 26.40 ש"ח ליום, וזאת החל מ-1.1.2014. העדכון בא בעקבות העלאת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית בשיעור ממוצע של 4.7%.

יובהר כי ההסכם הקיבוצי טרם פורסם ברשומות. כמו כן, מאחר שעדכון זה נעשה בהסכם קיבוצי ולא בצו הרחבה כלל משקי, הוא חל רק על המעסיקים החברים בארגונים של לשכת התאום ואינו חל על כלל המשק. עם זאת, כדרך שיגרה מוצא צו הרחבה להסכם, שמוחל על כלל המשק באופן רטרואקטיבי.

* כל עובד הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד המקסימום האמור בסעיף 2 לעיל בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו.

* הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו, על יסוד כרטיס הנחה של מספר נסיעות, אם קיים כרטיס הנחה כזה.

* עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקום עבודתו, זכאי להשתתפות מעסיקו בהוצאות נסיעה גם בעד הנסיעה הנוספת, אם הוא חייב לנסוע באוטובוס השני 3 תחנות עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקום עבודתו. האמור בסעיף זה הינו בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל.

* החזר הוצאות לא ישולם למי שמוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. מוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה), יהיה זכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל.

* עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בעד תקופת היעדרותו

למידע נוסף בתחום זה