שר הכלכלה אישר צעדי חירום להתמודדות עם המחסור בעובדים

שר הכלכלה, נפתלי בנט, אישר שורת צעדים במטרה לסייע לעסקים. המהלך יאפשר למעסיקים להתמודד עם המחסור בעובדים, שנוצר עקב גיוס חיילי מילואים בצווי חירום וכן היעדרות עובדים הנאלצים להישאר בבית עם ילדיהם . המהלך נועד לאפשר המשך רציפות תפקודית של הכלכלה והמשק. עיקרי המהלך: אישור להרחבת היקפי העסקת מאבטחים ושומרים והענקת אפשרות למעסיקים לקבל "היתר העסקה מיוחד" בשעות נוספות מעבר למגבלות הקיימות בחוק. האישור להרחבת היקף העסקת שומרים ומאבטחים קודם בתיאום עם יו"ר הסתדרות העובדים החדשה, אבי ניסנקורן. בנוסף, שר הכלכלה, נפתלי בנט במכתב אליכם בעלי העסקים- לצפייה לחצו

בימים האחרונים, גובר קצב הפניות מצד מעסיקים במשק, המבקשים את התערבות משרד הכלכלה בסוגיית המחסור הגדול בעובדים, שנקראו לשירות בצו 8 או כאלו שנעדרים ממקום עבודתם עקב מצב החירום. לטענת המעסיקים, היעדרות העובדים פוגעת בפעילות קווי היצור, הפיתוח והעמידה בדרישות הלקוחות בענפים השונים, מקשה על מתן שירות ואספקתו ומקשה על המעסיקים לעמוד בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, עקב הצורך בהרחבת היקף הפעילות לעובדים המתמעטים.

בתום בחינה מקצועית והערכת מצב שבוצעה במינהל ההסדרה והאכיפה של דיני עבודה שבמשרד הכלכלה, החליט שר הכלכלה, נפתלי בנט, לאשר בשלב זה שני צעדים משלימים וראשוניים, הנדרשים על מנת להקל על צרכי הכלכלה והמשק:

א. הרחבת העסקת עובדים בתפקידי אבטחה ומגן - לאור המחסור במאבטחים ולאחר פניות מחברות שמירה רבות וכן מצד 'ארגון חברות השמירה בישראל', אישר שר הכלכלה בנט, בתיאום עם יו"ר ההסתדרות מר אבי ניסן קורן, להעסיק מאבטחים למשך עד 14 שעות ביום (במקום 12 השעות שניתן כיום להעסיקם) במשך שישה ימים בשבוע וזאת על מנת לאפשר לחברות האבטחה לעמוד במשימות הנדרשות, באמצעות כוח האדם המיומן המצוי ברשותה. החלטה זו אושרה כל ידי השר כהוראת שעה עד לתום המבצע הצבאי בלבד. בנוסף, סוכם במסגרת ההבנות בין משרד הכלכלה לבין ההסתדרות כי העסקת המאבטחים בשעות נוספות, במסגרת תנאי ההיתר, תיעשה אך ורק בהסכמת העובד ולאחר שהובהר לעובד כי הינו זכאי לסרב (מצ"ב נוסח ההיתר) .

ב. היתר להעסקה בשעות נוספות מעבר למותר בחוק - בעקבות פניות רבות של מעסיקים למינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה לאישור העסקה ב"שעות נוספות" מעבר למותר של עובדים רבים הנחה שר הכלכלה את עובדיו לסייע לפתרון הבעיה. בהתאם לפניית השר, מינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה במשרד הכלכלה מודיע בזאת כי מעסיקים יוכלו לפנות בבקשות לקבלת "היתרים מיוחדים" להעסקה בשעות נוספות. ההיתרים יינתנו בהתחשב במצב הביטחוני ובהתאם לצרכים המיוחדים של המפעל \ חברה \ עסק הפונים לקבלת ההיתר.

ג. הבהרות בדבר היתרים קיימים בחוק - במינהל ההסדרה והאכיפה שבמשרד הכלכלה מציינים כי סעיף 10(א)(1) בחוק שעות עבודה ומנוחה הקובע כי העבודה בשעות נוספות מותרת: {"כשתאונה או מאורע בלתי צפוי מראש מחייבים זאת, או כשיש לטפל באופן דחוף במכונות או בציוד, ואינה מותרת אלא במידה הדרושה למניעת הפרעה קשה בתהליך הרגיל של העבודה, או למניעת נזק לגוף או לנכס שאין למנוע אותו בדרך אחרת" } וכן כי סעיף 10(ב) לחוק קובע כי אם הועסק עובד בשעות נוספות לפי סעיף 10(א)(1), חייב המעסיק למסור למפקח עבודה לכל המאוחר למחרת היום "הודעה על כך בכתב ולא ימשיכו בעבודת שעות נוספות, אלא אם נתן המפקח היתר לכך בכתב וקוימו התנאים שבהיתר." }

לאור המצב הביטחוני וכל עוד מוכרז "מצב מיוחד בעורף" לפי חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, ובמידה ועובדים הועסקו בשעות נוספות ללא שנתבקש עבורם היתר, ניתן יהיה להודיע לאגף הסדרה במשרד הכלכלה על העסקה לפי סעיף 10(א)(1) לא יאוחר משבוע לאחר שפג תוקף ההכרזה על "מצב מיוחד בעורף".

מינהל ההסדרה ואכיפת חוקי עבודה מבהיר כי לא יבצע הליכי אכיפה, בעניין העסקה בשעות נוספות מעבר לחוק, כלפי מעסיקים שיפעלו בהתאם להנחיה זו.

לבקשת היתר מיוחד או לדיווח בהתאם לסעיף 10(א)(1) לעיל יש לפנות לאגף ההסדרה: אל מר אבי חיימוב מנהל תחום שעות עבודה ומנוחה.
באמצעות- דוא"ל: hasdaras@economy.gov.il / טלפון: 03-7347913/4 / פקס: 03-7347870
כמו כן ניתן לראות את תוכן ההיתר /או ההנחיה לגבי ההיתרים באתר משרד הכלכלה

 

למידע נוסף בתחום זה