צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות

ביום 5.10.14 פורסם ברשומות צו הרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות (להלן:"צו ההרחבה") אשר יחול על כל מעסיק כהגדרתו בסעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 (להלן:"החוק") שמעסיק 100 עובדים לפחות.

מטרת הצו - לעודד את שילובם והעסקתם של אנשים עם מוגבלות באמצעות "יצוג הולם" במקומות העבודה.

ייצוג הולם - בצו נקבע כי בתום השנה הראשונה מכניסת צו ההרחבה לתוקף , דהיינו ביום 5.10.15 , שיעור של 2% מהעובדים במקום העבודה ייחשב כייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות, ובתום השנה השניה ממועד כניסת צו ההרחבה לתוקף יראו במעסיק אשר 3% מקרב עובדיו או יותר הם אנשים עם מוגבלות כגוף שיש בו ייצוג הולם כאמור.

העסקה באמצעות מפעל מוגן - על פי הצו נקבע כי לעניין "יצוג הולם", יבואו במניין גם אנשים עם מוגבלות המועסקים באמצעות מפעל מוגן בחצרי המעסיק בפועל ובלבד שמתקיימים יחסי עובד ומעביד בין העובדים לבין המפעל המוגן ושהעסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על 6 חודשים. כלומר מעסיקים שמעסיקים עובדים עם מוגבלות באמצעות מפעל מוגן ומתקיימים בהם התנאים כאמור, עובדים אלה יבואו בחישוב השיעור של הייצוג ההולם.

מינוי אחראי - הצו קובע כי על המעסיק למנות מטעמו אדם שיהיה אחראי לתעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם ישום וקידום הייצוג ההולם כאמור בצו ההרחבה ולמען שילוב מיטבי וראוי של אנשים עם מוגבלות במקום העבודה.

אדם עם מוגבלות - הצו מאמץ את ההגדרה בחוק ולפיו אדם עם מוגבלות הוא "אדם בעל לקות פיזית, נפשית אן שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".

חרף מטרתו המבורכת של הצו, ישומו כרוך בקשיים מעשיים ומשפטיים, כפי שיפורט בדברי ההסבר המצ"ב, אשר מעמידים את המעסיקים במצב רגיש ובעייתי וחושפים אותם לאתגרים מורכבים מבחינה חוקית ומעשית. נוכח זאת, הלשכה הגישה ערר על כוונת השר לפרסם צו הרחבה להסכם הקיבוצי שנחתם בין לשכת התאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית.

למידע נוסף בתחום זה