מחשבון לחישוב ערך שעת עבודה של עובדים בענפי השמירה והאבטחה, הניקיון וההסעדה

ביום 30.7.23 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן),(התשפ"ג-2023)(להלן:"התקנות).


מטרת תקנות, לקבוע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה ואת ערך שעת העבודה לעובד של קבלן, לפי סוגי שירות בענפי שמירה ואבטחה, ניקיון והסעדה. ערך השעה שיקבע ישקף את עלות שכר העבודה המינימאלית ותנאי העבודה המגיעים לעובד קבלן על פי חוק וצו הרחבה, וזאת על מנת למנוע מכרזי הפסד בענפי שמירה אבטחה, ניקיון והסעדה.

עוד נקבע כי ערך שעת העבודה הבסיסי והתחשיב שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד העבודה; וככל שיהיו עדכונים ברכיב מרכיבי ערך שעת עבודה מכוח הוראת חוק או צו הרחבה, הם יעודכנו במחשבון באתר האינטרנט.

לאחרונה פרסם משרד העבודה את המחשבון והנחיות לשימוש בו.

להלן קישור למחשבון באתר משרד העבודה

לעיון בנוסח התקנות המלא

התקנות נכנסו לתוקף ביום 1.1.24 והן יחולו על התקשרות שתיערך לראשונה ביום התחילה או לאחריו. לגבי התקשרויות שנערכו לפני 1 בינואר 24, התקנות יחולו עליהן, ממועד חידוש ההתקשרות או הארכתה אם יחולו ביום התחילה לאחריו, או מיום 1 בינואר 2025, לפי המוקדם.

המשמעות המעשית של התקנות היא שממועד כניסתן לתוקף, כל מזמין שירות שחותם על חוזה עם קבלן שירות בענפי שמירה, ניקיון או הסעדה, חובותיו ואחריותו מכוח סעיף 28 לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, יבחנו בשים לב לערך שעת עבודה שיפורסם על פי התקנות.

 

למידע נוסף בתחום זה