הודעה על מתן היתר כללי בדבר הפסקות

ביום 20.2.24 פורסם ברשומות היתר כללי לסטייה מהוראות סעיף 20(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה בדבר הפסקות בעבודה.

מטרת ההיתר - ההיתר נועד לאפשר לעובד, בכפוף לצורכי המעסיק, גמישות בהפסקות ביום עבודה כדי להקל בביצוען של שעות העבודה שהוא צפוי להחסיר במקום עבודתו באותו יום עבודה, בשל אילוצים הנובעים מהיעדרות בן זוגו של העובד או הורהו האחר של ילדו בשל מצב החירום.

תוקף ההיתר - תוקפו של היתר זה מיום פרסומו עד תום תוקפה של הוראת השעה לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום תיקון מס' 5 והוראת שעה - חרבות ברזל).

תוכן ההיתר - כיום סעיף 20(ב) לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי הפסקה בעבודה לא תעלה על 3 שעות. על פי ההיתר נקבע כי לבקשת עובד ובהסכמת מעסיקו, מותר לסטות מהמגבלה כאמור באותו יום עבודה שבמסגרתו מבוקש להשלים את שעות העבודה שהחסיר העובד, כך שההפסקה תעלה על 3 שעות.

העובדים עליהם חל ההיתר - ההיתר לא חל על כל העובדים אלא על אלה שמתקיים בהם אחד מהדברים להלן:

  1. בן זוגו או הורהו האחר של ילדו משרת כחייל כהגדרתו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1955;
  2. בן זוגו או הורהו האחר של ילדו מנוי בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו2006- - חוק הגנה על עובדים*;
  3. העובד הוא הורה, בן זוג או בן משפחה אחר של חטוף או נעדר ולרבות הורהו האחר של ילדו של חטוף או נעדר כאמור
  4. העובד התפנה ממקום מגוריו, ולרבות בן זוגו של עובד כאמור או הורהו האחר של ילדו של עובד כאמור

המנויים בסעיף 11 לחוק הגנה על עובדים בשעת חירום:
מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת-חירום, התשכ"ז-1967; שוטר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 ;סוהר כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971; עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002, ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; חבר ארגון עזר כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית; עובד בגוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה

למידע נוסף בתחום זה