יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה ויום העצמאות - 2015

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג- 1963 ד' באייר הוא יום הזיכרון ותחילתו משקיעת החמה אור ליום ד' באייר, וסיומו עם צאת הכוכבים למחרתו. השנה, יום הזיכרון חל ביום רביעי, 22 באפריל 2015 (המועד הוקדם).

שעות העבודה ביום הזיכרון:

יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, נחשב לערב חג ושעות העבודה המותרות בו, מוסדרות בהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ובצווי ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי (להלן: "צו ההרחבה") כדלקמן:

א. במקום עבודה שבו עובדים 8 שעות ביום, ששה ימים בשבוע, יום העבודה הוא עד 7 שעות (בהתאם לחוק שעות עבודה ומנוחה).

ב. במקומות עבודה, שבהם עובדים חמישה ימים בשבוע, יום העבודה הוא של 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או של 7 שעות, בתשלום של 8 שעות (על פי צו ההרחבה המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

ג. במקומות עבודה, שבהם עבדו 6 שעות בערבי חג, בתשלום של 8 שעות, ימשיכו לעבוד כך.

במקום עבודה שבו חל הסכם קיבוצי כללי /מיוחד ו/או צו הרחבה או הסכם אישי או נוהג המיטיב עם העובד, יש לנהוג בהתאם להוראה המיטיבה.

ד. יום העבודה בערב יום הזיכרון (21.4.2015) אינו נחשבה לערב חג ומדובר ביום עבודה רגיל מבחינת שעות עבודה ובכלל.


זכאות להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון:

על פי חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל השכי"ג-1963, קרובי משפחה של חלל מערכות ישראל, שהם: הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות רשאים להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון ללא ניכוי משכרם (סעיף 4א. לחוק). לפיכך, רק עובד שהוא קרוב משפחה לפי המפורט לעיל, יהיה זכאי לתשלום בגין היעדרותו ביום הזיכרון. עובד שהשתתף באזכרה לחללי מערכות ישראל, והוא אינו קרוב משפחה לא יהיה זכאי לשכר בגין היעדרות זו.

יום בחירה:

למרות האמור לעיל, יש לוודא אם במקום העבודה לא חל הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או הסכם אישי או נוהג, המקנים לעובד יום בחירה במועד זה. כך למשל בהסכם הקיבוצי של לשכת המסחר יום הזיכרון נחשב ליום בחירה. המקנה לעובד זכות להיעדר יום נוסף מעבר לחופשה השנתית ומעבר לימי החג הקבועים בחוק, על חשבון המעסיק.

יום בחירה על פי חוק חופשה שנתית:

בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד רשאי לקחת, יום אחד, על חשבון ימי חופשתו השנתית באחד מהימים המנויים בתוספת 1 לחוק, ובלבד שהודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש. ברשימת הימים המנויים בתוספת, מצוי גם יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולחללי פעולות איבה וטרור.
לסיכום, עובד שאינו קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל כהגדרת החוק, או שלא חל עליו הסכם קיבוצי ו/או צו הרחבה ו/או חוזה או נוהג במקום העבודה המקנים לו את הזכות להיעדר ביום הזיכרון על חשבון המעסיק, יוכל להיעדר מן העבודה ביום הזיכרון מכוח חוק חופשה שנתית, על חשבון מכסת החופשה השנתית שלו, בהודעה מראש של 30 ימים למעסיק.

פתיחת עסקים ביום הזיכרון :

על פי סעיף 4 לחוק יום הזיכרון, בערב יום הזיכרון (21.4.2015) יהיו בתי הקפה סגורים מתחילת יום הזיכרון ועד לזריחת השמש למחרתו וכמו כן נאסר לקיים במהלכו עינוגים ציבוריים.

עינוג ציבורי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 1968 כולל: הצגות של תיאטרון או קולנוע, קונצרט, דיסקוטק, מופעי מחול, ריקודים, קברט, קרקס, משחק או ספורט, וכל עינוג כיוצא באלה, בין שהם בתמורה ובין שלא בתמורה, למעט הרצאה או ויכוח שמטרתם העיקרית היא חינוכית, אף אם הם מלווים לצורך הדגמה הצגת תמונות או השמעת צלילים.

עבירת קנס

יצויין כי עבירה על הוראות סעיף 4 כאמור, הינה עבירת קנס.


יום העצמאות

דמי חגים עבור יום העצמאות:

יום העצמאות חל השנה ב-23.4.2015 והוא יום שבתון שהמעביד חייב בתשלומו.

לגבי עובדים על בסיס יומי/שעתי צו הרחבה קובע שלאחר שלושה חודשי עבודה במקום העבודה ואי היעדרות מעבודה סמוך ליום החג העובד זכאי לתשלום עבור ימי חג לרבות יום העצמאות.

עבודה ביום העצמאות:

א. עובד שעבד ביום העצמאות ( החל בחצות הלילה וסיום בחצות) משום שמקום העבודה בו הוא עובד כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות, זכאי לגמול של לא פחות מ-150% משכרו הרגיל.

ב. מקום עבודה שאינו נמנה עם מקומות העבודה שיש להפעילם בחג כאמור, המעביד אינו רשאי לכפות על עובדיו לעבוד בחג.
למידע נוסף בתחום זה