עבודת נוער בחופשת הקיץ

לרגל חופשת הקיץ, להלן סקירה קצרה ותמציתית של עיקרי הכללים לעניין העסקה נכונה של בני נוער המבוססת על פרסום משרד התמ"ת.

1.  גיל העסקה
 
במהלך חופשת הקיץ אסור להעסיק נוער מתחת לגיל 14. נער שמלאו לו 14 אך טרם מלאו לו 15 ניתן להעסיק רק בעבודות קלות שאין בהן כדי להזיק לבריאותו. במהלך שנת הלימודים מותר להעסיק בני נוער מגיל 15 ומעלה, ובלבד שלא חל עליהם חוק לימוד חובה.  
 
בעבודות מסוכנות מסוימות, אין להעסיק נערים גם אם מלאו להם 15 שנה ולא חל עליהם חוק לימוד חובה. לדוגמה: עבודה עם מכונות גזירה וחיתוך כבדות, ייצור ועיבוד חומרים מתלקחים במהירות, עבודה במקומות שהטמפרטורה אינה בין 4-40 מעלות , עבודה עם חומרים כימיים על פי רשימה, ניקוי מכונה או חלק ממנה שמעמידה את הנער בסכנה ומכבשים.
 
לגבי העסקת נערים בהופעה ובפרסומת ישנם כללים מיוחדים, ובעניין זה דורשת העסקת נער מתחת לגיל 15 קבלת היתר מיוחד ממשרד התמ"ת, וחלים כללים מיוחדים לעניין תנאי העסקה ושעות ההעסקה.
 
2.  פנקס עבודה*
                                                                                                               
החוק מטיל על המעסיק לדרוש מבני הנוער להוציא פנקס עבודה, כתנאי להעסקתם. את הפנקס, צריכים בני הנוער, להוציא  בלשכות שירות התעסוקה. עליהם להצטייד בתעודת זהות שלהם או של אחד ההורים שבה הם רשומים (כולל הספח), אישור מרופא המשפחה ובשתי תמונות. פנקס העבודה חייב להימצא במקום בו עובד הנער.
 
אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי להעסקתו של נער. בעבודות מסוימות יש לקבל אישור מיוחד של רופא תעסוקתי כתנאי להעסקתו של נער.
 
מקום ההתייצבות להוצאת פנקס עבודה: הרישום נעשה בסניף לשכת התעסוקה, עפ"י כתובת המגורים המופיעה בתעודת הזהות.
אישור רפואי: המצאת אישור רפואי מרופא כללי מהווה תנאי הכרחי להעסקת נוער. הנער חייב להיבדק אצל רופא משפחה, ולהביא אישור רפואי המתיר את העסקתו. ללא אישור כזה, לא  ניתן להעסיק את הנער. בעבודות מסויימות יש לקבל אישור מיוחד מרופא תעסוקתי.
 
·  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה וסיים את לימודיו כדין, לא יינקטו הליכים פליליים  נגד המעסיק במקרה זה. 
  
3.  מיהו מעסיק
 
על פי החוק  רואים  את מי שהנער עובד אצלו כמעסיקו, בין אם נתקיימו בין הצדדים יחסי עובד מעסיק ובין אם לאו.
 
חשוב לציין, כי לעניין זה רואים  כמעסיק גם את הוריו של הנער מקום שמדובר בעבודה  שהיא לצורך עסקם או משלח-ידם. להוציא עבודה ארעית שלא בתעשיה ועבודה חקלאית במשק של ההורים .
 
4.  שעות עבודה*  
                                                                                               
מותר להעסיק בני נוער לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ - 40 שעות בשבוע בסך הכל.
 
בני 16 ומעלה, מותר להעסיקם עד 9 שעות ביום, ובלבד ששבוע העבודה לא יעלה על 40 שעות שבועיות. (כלל זה לא יחול על צעירים עובדים, אשר לגביהם נקבעו הוראות עם תנאים עדיפים, בהסכמים קיבוציים, וכן על עובדים בעלי מגבלות פיזיות, נפשיות או שכליות, המועסקים במפעלים מוגנים (מפעלים אשר אוצר המדינה משתתף באחזקתם).  

*  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה והוא סיים את לימודיו כדין לא יינקטו הליכים פליליים  נגד המעסיק בעניין זה. ההחרגה אינה חלה על העסקה בשעות נוספות וינקטו הליכים פליליים נגד מעסיק שמעסיק נוער בשעות נוספות.

העסקה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית : 
 
העסקה בשעות נוספות אסורה. כמו כן, אין להעסיק בני נוער במנוחה השבועית. שהיא פרק זמן של 36 שעות רצופות לפחות בין שבוע עבודה אחד למשנהו. ליהודי יום המנוחה השבועי  הינו יום שבת וללא יהודי : שישי, שבת או ראשון לפי בחירת העובד. איסור זה הוא מוחלט ואין אפשרות לקבל היתר להעסקת נוער במנוחה השבועית.

*  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה- אם הנער העובד הינו בן 17.5 ומעלה וסיים את לימודיו כדין  לא יינקטו הליכים פליליים  נגד המעסיק במקרה של העסקה במנוחה שבועית, בכפוף לקבלת היתר  למעסיק להעסקת עובדים בכלל  במנוחה שבועית. ההחרגה אינה חלה על העסקה בשעות נוספות וינקטו הליכים פליליים נגד מעסיק שמעסיק נוער בשעות נוספות. 
 
5.  עבודת לילה*
 
החוק קובע כי בין השעות 20.00 בערב ל- 08.00 בבוקר  אין להעסיק בני נוער  שגילם מתחת ל- 16.
בין השעות 22.00 בערב ל- 06.00 בבוקר, אין להעסיק בני נוער שגילם הוא 16 עד 18, אלא לפי היתר בהתקיים נסיבות מיוחדות, וגם זאת לא יאוחר מהשעה 23.00. 

*  על פי הנחייה מחריגה של משרד התמ"ת במהלך חופשת הקיץ הקרובה לא תיאכף העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה עד לשעה 24:00 במקום עד השעה 22:00 המותרת בחוק ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעת בני הנוער לביתם מיד בתום שעות עבודתם ולא בתחבורה ציבורית.

לבקשות לקבלת היתרים לעבודות לילה יש לפנות לממונה על חוק עבודת נוער – מינהל הסדרה ואכיפה במשרד התמ"ת, בטלפון: 5634223 - 03  
        
6.  הפסקות                 
                                                                                               
לאחר 6 שעות עבודה חובה לתת לבני הנוער העובדים הפסקה של 45 דקות למנוחה ולסעודה, מתוכן לפחות חצי שעה רצופה. ההפסקה היא בדרך כלל על חשבון בני הנוער . חשוב לסכם מראש את עניין ההפסקה כדי למנוע מחלוקת.
 
7.  רישום שעות העבודה
 
על מעסיק חלה חובה לערוך רישום מדויק של שעות העבודה של בני הנוער, ואם רישום זה נעשה באמצעי שאינו מכאני או אלקטרוני (שעון) יש לאשר את רישום שעות העבודה בסיומו של כל יום עבודה בחתימה של הנער והמעסיק. 
 
8.  שכר המינימום לבני נוער עובדים 
 
חלה חובה לשלם שכר מינימום לנוער הקבוע בחוק. גם אם בני הנוער מוכנים לעבוד תמורת שכר נמוך יותר). שכר המינימום לעובד במשרה חלקית יחושב יחסית לחלקיות המשרה.
 
להלן הסכום המינימאלי אותו חובה על  המעסיק לשלם לבן נוער שעובד משרה מלאה (עד 40 שעות שבועיות, ולא יותר מ- 173 שעות בחודש.
 
 
                                            שכר מינימום לנוער נכון יום 1.7.11
  


גיל

אחוז משכר מינימום

חודש
(עד 40 שעות שבועיות)

שכר לשעה בש"ח

עד 16

70%

2,870.00 ₪

16.54 ₪

עד 17

75%

3,075.00₪

17.77 ₪

עד 18

83%

3,403.00₪

19.67 ₪

חניך

60%

2460.00₪

14.22 ₪


 
9.  "תקופת התלמדות" / "תקופת ניסיון"/ימי הכנה
 
כל תקופת העסקתו של הנער, מחייבת תשלום שכר בעד העבודה, לרבות תקופת "התלמדות", תקופת "ניסיון", ימי הכנה , ישיבות עבודה, לרבות השתלמויות לקראת קייטנות.  יש לשלם שכר עבור כל שעת עבודה החל מן השעה הראשונה.
 
10.  חופשה שנתית 

לגבי נער,  בעד ארבע השנים הראשונות לעבודה, זכאי הנער ל- 18 ימי חופשה בשנה (קלנדאריים).
 
11.  החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה
                                                                                               
בנוסף לשכר העבודה, בני הנוער זכאים להחזר הוצאות הנסיעה ממקום מגוריהם אל מקום העבודה ובחזרה, ואולם סכום ההוצאות שיוחזרו לא יעלה
 
על 25.20 ₪ ליום עבודה (ינואר 2012). מעסיק מחוייב להחזיר רק את הסכום המינימלי הדרוש לבני הנוער כדי להגיע לעבודה. על המעסיק להקפיד ולוודא כי לבני הנוער יש אמצעים לחזור בשלום לביתם.
 
12.  הבראה
 
נער עובד, שהשלים את שנת עבודתו הראשונה, יהיה זכאי אף הוא לדמי הבראה, בהתאם להיקף משרתו ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה.
 
זכות זו מוקנית לנער מכוח צו ההרחבה  בדבר תשלום דמי הבראה (להלן – צו ההרחבה), אשר חל  על כל העובדים והמעסיקים במשק , ללא הבחנה בין עובד שהוא נער או בוגר. 
 
13.  מסירת הודעה לעובד
 
על פי חוק הודעה לעובד, חלה חובה על המעסיק למסור לבני הנוער  הבאים לעבוד למשך 30 ימים לפחות, תוך 7 ימים מיום תחילת העבודה,  טופס הקבוע בתקנות שבו מפורטים, בין היתר, הפרטים הבאים: זהות המעסיק והעובד,תאריך תחילת העבודה ומשך התקופה. עיקרי התפקיד של העובד, פרטי שמו ותפקידו של הממונה הישיר של העובד. גובה השכר לשעה של העובד. אורכו של יום העבודה ושל שבוע העבודה וכן פרטים נוספים שלדעתכם יוכלו לסייע לכם ולעובד לדעת טוב יותר מה מצופה ממנו במהלך תקופת עבודתו.  
מטרת חוק הודעה לעובד הינה להבהיר את מסגרת העבודה ואת הזכויות והחובות שלו.
 
14.  ביטוח לאומי
 
תשלום דמי ביטוח לאומי חל על המעסיק בלבד . נער עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי ומס בריאות, ולפיכך אין ניכוי משכר העובד.
 
המעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בשיעור מופחת משכרו של הנער  החל ממשכורת ינואר 2012 כדלקמן: 
  
עד 5,171                       %  0.37
עד 41,850                    %   0.90 
 
15.  מס הכנסה
 
ההכנסה של בני נוער חייבת במס  הכנסה. נער  שבשנת  המס  מלאו לו 16  או 17 (לא בשנה שמלאו לו 18), זכאי לנקודת זיכוי לנער בנוסף לנקודות הזיכוי הרגילות. נער  עובד יהיה זכאי ל- 3.25 נקודות זיכוי, ונערה עובדת ל- 3.75 נקודות זיכוי. 
 
16.  עונשים
 
המעסיק נער בניגוד להוראות החוק דינו מאסר או קנס כמפורט להלן: 
 
*  העסקה מתחת לגיל המותר עפ"י החוק – מאסר עד שנה,או קנס מרבי בסך 43,800 ₪ . 
 
*  העסקה ללא אישור רפואי/העסקה, שלא בהתאם  לשעות העבודה המותרות/ אי מתן הפסקות דינה - מאסר עד 6 חודשים או קנס מרבי בסך 29,200 ₪ . 
 
*  העסקה ללא הוצאת פנקס עבודה לנער- קנס מרבי בסך 14,400. 
 
*  כמו כן ניתן להטיל קנסות מינהלים הנעים בין 1,500 ₪ עד 5000 ₪ לכל עבירה, לפי העניין, על פי תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - עבודת נוער), התשנ"ד-1994. 
 
*  מיום 19.6.2012 יחולו לעניין הוראות חוק עבודת נוער גם החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה המאפשר הטלת עיצומים כספיים על מעסיקים . 
 
נוהל נקיטת הליכים  והתאמות במדיניות האכיפה הפלילית לעניין  חוק עבודת נוער 
   
משרד התמ"ת פרסם  הנחיות בנוגע למדיניות האכיפה  הפלילית לעניין חוק עבודת נוער.
 
הנחיות אלה מחריגות סעיפים מסויימים בחוק עבודת נוער מאכיפה פלילית. מטרת ההחרגה,  לאפשר לבני הנוער השתכרות אישית, לעזור בפרנסת המשפחה , לעודד תעסוקת נוער ולמנוע בכך התדרדרות לעבריינות ואלימות.
 
להלן תמצית ההנחיות:
 
 בני נוער בני 16 ומעלה:

 
1.  במהלך חופשת הקיץ,  לא תיאכף העסקת בני נוער מגיל 16 ומעלה עד לשעה 24:00, (במקום עד השעה 22:00 המותרת בחוק) ובתנאי שהמעסיק ידאג להסעת בני הנוער לביתם מיד בתום שעות עבודתם ולא בתחבורה ציבורית.
 
2.  ההנחיה תהא תקפה רק בחופשה רשמית מלימודים ולא במהלך תקופת הלימודים.
 
3.  מעסיק שיעסיק בני נוער תוך חריגה מהנחיה זו יתועדף באכיפה פלילית ויאכפו לגביו הוראות חוק עבודת נוער כלשונם לרבות סעיפים 24 ו- 25 (  העסקה לאחר  השעה 22:00 ללא היתר או בניגוד להיתר).
 
בני נוער בני 17.5 ומעלה:
 
הסעיפים בחוק עבודת נוער שיפורטו להלן לא יאכפו ולא ינקטו בגין הפרתם בהליכים, בתנאי שהנער/ה היו בני 17.5 ויותר ביום ביצוע העבירה ולאחר סיום לימודיהם כדין לפי אישור המוסד הלימודי או משרד החינוך או צו גיוס לצבא או לשרות לאומי:
 
1. סעיף 20 – העסקה של יותר מ-8 שעות ביום וארבעים לשבוע.
2. סעיף 21 – העסקה ביום מנוחה שבועי
3. סעיף 24 ו-25 העסקה לאחר  השעה 22:00 ללא היתר או בניגוד להיתר.
 
חשוב להבהיר, כי סעיפים אלה לא יאכפו ובלבד שאינם מהווים עבירה גם לו נעשו כלפי בגיר.
 
4.  סעיף 28 – פנקס עבודה.  לא יאכף בכלל לגבי נערים/ות בני 17.5 ויותר ביום ביצוע העבירה ולאחר סיום חובת לימודיהם כדין.
 
5.  למען הסר ספק מובהר כי בכל מקום בו יש היתר כללי להעסקת בגירים ביום המנוחה השבועי, כגון בתי אבות, בתי אוכל, מלון וכיוב' – ניתן להעסיק נערים המנויים בהנחיה זו על פי כללי ההיתר. 
   
הערה: סקירה זו אינה באה במקום הוראות החוק ותקנותיו, ואינה מחליפה יעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה לגופו.

למידע נוסף בתחום זה