קול קורא למעסיקים בחברות כ"א, בחברות שירותים בתחום ניקיון, שמירה ואבטחה, מזמיני שירותים ובעלי עניין להתייחס לסוגיות רגולטוריות בתחום העסקה קבלנית

המינהל בשיתוף אגף אסטרטגיה במשרד העבודה יצא בקול קורא למעסיקים בחברות כ"א, בחברות שירותים בתחום ניקיון, שמירה ואבטחה, מזמיני שירותים ובעלי עניין, לשם קבלת התייחסות בסוגיות רגולטוריות בתחום העסקה קבלנית.


במסמך מצורף פירוט לגבי הבעיות שנסקרו ותמצית החלופות המוצעות. מעסיקים כאמור, מתבקשים להתייחס בכתב בשאלון המצורף, לחלופות המוצעות. לכל חלופה שנבחרה מתבקש להוסיף נימוק שייתייחס למידת האפקטיביות שלה בהשגת המטרות ומידת ישימותה, והערכת המשמעויות שלה - עלויות כלכליות ואחרות.


ככל שיש לסוגיה עניין ורלוונטיות מבחינתכם, ניתן לענות על השאלון ולהעביר את התייחסות עד ליום 28.6.23

קישור לשאלון ולקול קורא

למידע נוסף בתחום זה