דחיית מועד הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות

ביום 19.1.2021 פורסם עדכון מבנה אחיד להעברת מידע ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני.

במסגרת העדכון נקבע כי הוראות החוזר הנוגעות לעניין הגבלת השימוש של הפקדות מעסיקים באמצעות חשבון נאמנות אשר היו אמורות להיכנס לתוקף בחודש פברואר 2021 נדחו למועדים כדלקמן:

  • לגבי מעסיק המעסיק יותר מ- 100 עובדים - 1 בפברואר 2022;
  • לגבי מעסיק המעסיק פחות מ 100 עובדים - ביום 1 בפברואר 2023;


להזכיר בהתאם לחוזר הגבלת השימוש בחשבון נאמנות משמעותה היא כי מעסיק לא יהיה רשאי להפקיד כספים באמצעות חשבון נאמנות של בעל רישיון, אגב מידע המדווח באמצעות ממשק מעסיקים. הנימוק לביטול הוא כי העברת כספים באמצעות חשבון נאמנות איננה תואמת את העקרונות שנקבעו בהוראות חוזר אופן הפקדת תשלומים לקופת גמל, לפיהם העברת הכספים נעשית במישרין מחשבון המעסיק לחשבון הגוף המוסדי.

למידע נוסף בתחום זה