תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד ביום הבחירות

ביום 9.2.2020 פורסמו ברשומות תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"). התקנות מסדירות את נושא תשלום השכר ביום הבחירות לעובד סיעוד שאינו אזרח ישראלי.

 

כאמור חוק-יסוד: הכנסת קובע כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, ועובד המועסק אצל מעסיק לפחות 14 ימים יהיה זכאי לשכר שהיה משתכר אילולא שבת. בעניין הזכאות לשכר ביום השבתון, החוק אינו מבחין בין עובד שזכאי לבחור ובין כאלה שלא זכאים לבחור.

 

בשים לב לנטל המוטל על המעסיק הסיעודי (קשיש או נכה) אשר צריך לשאת בתשלום שכר בעד יום בחירות, בפעם הרביעית ברציפות (בין כתשלום גמול נוסף על שכר עבודה רגיל ובין כתשלום בעד היעדרות), הוסמך שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים , בחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), התש"ף-2019 לקבוע הוראות בדבר שיעור השכר המשולם לפי אותו סעיף לעובד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד.

 

בהתאם לתקנות נקבע כי עובד בסיעוד המועסק ביום הבחירות בעבודתו יקבל את שכרו הרגיל. כמו כן, נקבע כי עובד בסיעוד שנעדר מעבודתו על אף שנדרש לעבוד ביום השבתון, לא יהיה זכאי לשכר בעד אותו יום. אלא אם כן מדובר בהיעדרות בשל אחת מהנסיבות הבאות: מחלה, חופשה שנתית, ימי חג; מנוחת פיצוי חלף מנוחה שבועית; אבל; היעדרות מותרת לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים ( הריון, תקופת לידה והורות, )

 

מובהר כי התקנות אינן גורעות מזכות של עובד בסיעוד שנקבעה בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או חוזה עבודה.

תקנות אלו יחולו ליום הבחירות לכנסת ה- 23 בלבד.

למידע נוסף בתחום זה