תשלום שכר לעובדים שנעדרו מן העבודה עקב המצב הביטחוני - מעודכן

האם מעסיק חייב לשלם שכר לעובדים שלא הגיעו לעבודה לאור המצב הביטחוני; במצב שפיקוד העורף נתן הוראה להישאר בבית ולא לצאת לעבודה?

 

1. ככלל היעדרות של עובד מהעבודה בשל מצב בטחוני, אף אם היא בעקבות הוראה של פיקוד העורף, איננה מזכה את העובד בשכר, אלא אם כן תשלום השכר הוסדר במסגרת הסכם קיבוצי/צו הרחבה/ חוזה אישי או חוק. זאת משום שסיבת ההיעדרות איננה באחריות או מיוזמת המעסיק. בהתאם לכך, גם מעסיק שבחר לסגור את העסק שלו, בשל מצב בטחוני, מיוזמתו ולא בשל הוראה של פיקוד העורף יהיה חייב לשלם שכר לעובדיו.


2. ביום 5.12.19 פורסם צו הרחבה (להלן: "הצו") להסכם הקיבוצי מיום 4.8.19 שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית, אשר מחייב את כל המעסיקים באזורים ובתקופות המפורטים בצו לשלם שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה עקב המצב הביטחוני. וזאת בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) , (הוראת שעה), התשע"ט- 2019 לגבי האזורים והימים בהם ניתנה או תינתן החלטה של פיקוד העורף, בנוגע לתקופה שמיום 1.5.18 ועד ליום 31.12.19 (להלן: התקופה המזכה).


3. האזור שתושביו זכאים לשכר על פי הצו:
התושבים הזכאים לשכר עבור היעדרותם מהעבודה הינם תושבי יישובים שהיו בטווח 40 ק״מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה; (להלן: האזור המיוחד). כלומר, על פי ההסכם הקיבוצי, רק עובדים שנמצאים באזור המיוחד יהיו זכאים לשכר בגין היעדרותם מהעבודה בהתאם לתקופות המפורטות בתקנות. עובדים שנעדרו מעבודתם אף אם היא נעשתה על פי הוראות פיקוד העורף, שאינם תושבי האזור המיוחד, לא יהיו זכאים לשכר. (לרשימת הישובים באזור המיוחד ראה לינק בסוף המסמך)
חשוב להבהיר, כי חובת תשלום השכר וכן הזכאות לקבל פיצוי בגין השכר שמשולם לעובדים, מותנים בהכללת הישוב באזור המזכה ולכן, יש לבחון לגבי כל יום היעדרות האם הישוב נמנה עם רשימת הישובים בהודעת פיקוד העורף.


4. תנאי הזכאות לקבלת שכר:
על פי הצו, נקבע כי מעסיק ישלם לעובדים שכר ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו, בגין הימים המזכים ובטווח האזורים הרלוונטי, החל משעת תחילת ההחלטה של פיקוד העורף או החל משעת תחילת המשמרת, לפי המאוחר, ועד לסיומה של משמרת העבודה, וכן בגין משמרת שזמן תחילתה נקבע עד 3 שעות מתום מועד ההחלטה, ובלבד שמדובר בעובד שנעדר מעבודתו בכל אחד מהתנאים הבאים:

א. לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד, או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים להלן:
1. במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור מיוחד.
2. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד; או בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעסוק במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי- נבצר ממנו להשגיח על הילד.

ב. העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות;

ג. העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה על סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים;
ד. העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים לגביו התנאים במצטבר:
1. מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תעוד רפואי המעיד על המוגבלות
2. מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו.

ה. הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו 3 תנאים מצטברים:
1. המוגבלות של הילד ידועה למעסיק או שהעובד שהמציא למעסיק אישור/תעוד רפואי המעיד על המוגבלות
2. ההורה נעדר מהעבודה לצורך השגחה על ילדו כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו לעמוד בהוראות פיקוד העוקף.
3. הילד עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שההורה הוא הורה יחיד, או אם בן זוגו של ההורה הוא עובד או עובד עצמאי ולא נעדר מעבודתו מעסקו לצורך השגחה על ילדו , ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי- נבצר ממנו להשגיח על ילדו .

 

5. עוד נקבע בהסכם כי לגבי עובד אשר בגין ימי היעדרותו נוכו לו ימי חופשה שנתית ממכסת החופשה השנתית שלו, דמי החופשה יהוו את התשלום על פי ההסכם וימי החופשה שנוכו יכללו במכסת ימי החופשה העובדת לזכותו.


6. כמו כן, נקבע כי לא ישולם שכר בשל היעדרות עובד עקב, מחלה, תאונה חופשה, מילואים וכן בשבת בחג וביום שישי, למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה.


7. אופן חישוב השכר על פי ההסכם הקיבוצי:
השכר שישלם המעסיק לעובד על פי ההסכם יהיה שכר העבודה היומי ולא יותר מהשכר המרבי, כפי שהוגדר בתקנות. מדובר בשכר ברוטו ללא תוספות כגון, תשלומים חד פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם.

 

השכר המרבי: שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר כפי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפני קרות הנזק, כשהוא מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב- 22 .

 

לסיכום בהתאם לאמור לעיל, רק עובדים המתגוררים או מועסקים במקומות עבודה, הפועלים בטווח של 40-0 ק"מ מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה, שנעדרו מעבודתם על פי הוראת פיקוד העורף או עובדים שהינם הורים שנעדרו מהעבודה לצורך השגחה על ילדיהם שלומדים במוסדות חינוך באזור המיוחד ונסגרו בהוראת פיקוד הערוף, יהיו זכאים לשכר בהתאם לתקופות המפורטות בתקנות. עובדים שנעדרו מעבודתם, אף אם היא נעשתה על פי הוראות פיקוד העורף, אולם הם אינם תושבי האזור המיוחד או שאינם מועסקים במקומות עבודה הפועלים באזור המיוחד לא יהיו זכאים לשכר.


פיצוי למעסיקים עקב המצב הביטחוני:
בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף) , (הוראת שעה), התשע"ט- 2019 באוגוסט 2019 הוארך מתווה הפיצויים במסלול שכר בגין היעדרות מעבודה בשל הוראות פיקוד העורף בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה. הארכה זו תאפשר לפצות מעסיקים ועצמאים בגין הוצאות השכר עבור הימים בהם העובדים שלהם נעדרו ממקום עבודתם בשל הוראה של פיקוד העורף על סגירת מוסדות חינוך ברשות מקומית או בשל הוראה על סגירת מקום עבודה עד 31.12.2019.

 

נקבע כי הפיצוי במסלול שכר עבור יום היעדרות מהעבודה יהא סכום קבוע בסך של 375 ₪ (ללא תלות בשכרו בפועל של העובד).

 

מועדי הגשת התביעה: הגשת תביעות תתאפשר החל מיום 22.1.2119, המועד האחרון להגשת תביעות הינו כמפורט להלן:
1. תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים מאי 2018 עד דצמבר 2018 תתאפשר עד ליום 31.5.2019
2. תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים ינואר עד יוני 2019 תתאפשר עד ליום 31.10.2019
3. תביעה לפיצוי לגבי נזק עקיף שנגרם בחודשים יולי 2019 עד דצמבר 2019 תתאפשר עד ליום 30.4.2020

 

אתר רשות המיסים: מרכז את כל המידע הרלוונטי, הסברים וטפסים להגשת תביעה לפיצויים בשל נזק עקיף, שנגרם לבעלי עסקים באזור הדרום ובעוטף עזה, מתאריך 1.5.2018 ועד 31.12.2019 והוראת ביצוע וטפסים מעודכנים להגשת תביעות.

 

לאתר רשות המיסים - לחץ כאן

להסכם הקיבוצי - לחץ כאן

לתקנות - לחץ כאן

לרשימת הישובים באזור המזכה - לחץ כאן

מצ"ב צו הרחבה למעסיקים

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה