משיכת כספים ממרכיב הפיצויים - הבהרה

ביום 10.3.19 פורסמה הבהרה על ידי רשות שוק ההון , ביטוח וחיסכון לפיה זכותו של העובד למשיכת כספי פיצויים מקופת הגמל לא תותנה בקבלת כל אישור מהמעסיק, לרבות אישור על סיום העסקה  הבהרה זו פורסמה בהמשך  לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל(תיקון מ 21) התשע"ח 2018 מאוגוסט 2018.

להזכיר, על פי התיקון לחוק נקבע כי מעסיק יהיה רשאי למשוך את כספי הפיצויים של העובד רק אם יחסי העבודה הסתיימו והתקיים אחד מהתנאים הבאים:

  1. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום יחסי העבודה (להלן: "התקופה למתן הודעה"), פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד חדל לעבוד אצלו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים או בחלקם, בהתאם לדין ולהסכמים שחלים, ושכספי הפיצויים, כולם או חלקם, שייכים למעסיק או שהוא זכאי לקבלם;
  2. המעסיק המציא לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, אסמכתה המעידה שנקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר זכאותו לכספי הפיצויים או חלקם, או שנקט הליך משפטי לשלילת פיצויי הפיטורים או חלקם לפי סעיפים 16 או 17 לחוק פיצויי פיטורים, והתקבלה הכרעה סופית בהליך בדבר זכאותו של המעביד לכספי הפיצויים או חלקם אף לאחר התקופה למתן הודעה;
  3. הומצאו לקופת הגמל, בתוך התקופה למתן הודעה, כל המסמכים האלה:

* הודעה מאת המעסיק, בצירוף אסמכתה, שכספי פיצויים שהפקיד לקופת הגמל בעבור העובד, או חלקם, ניתנים להחזרה לידי המעביד על פי דין או בהתאם להסכם העסקה;

* הודעה מאת העובד, שנחתמה על ידו אחרי מועד סיום יחסי העבודה, שכספי פיצויים או חלקם שהופקדו בעבורו לקופת הגמל בתקופת עבודתו אצל המעביד ניתנים להחזרה למעביד.

 

בהתאם לתיקון, אם לא התקיימו התנאים לעיל, יהיה העובד זכאי למשוך את כספי הפיצויים מקופת הגמל, והחברה המנהלת של הקופה לא תהיה רשאית לעכב את תשלום הכספים בשל טענות הנוגעות לזכאות לכספי ובהתאם להבהרה הקופות לא תוכלנה להתנות את זכות העובד למשיכת הכספים באישור מהמעסיק או אישור על סיום עבודה.

 

לעיון בהבהרה המלאה לחצו כאן.

למידע נוסף בתחום זה