הארכת הנחיה לאכיפה פלילית ומנהלית בדבר הוראות הנוגעות לבודק שכר מוסמך לפי החוק להגברת אכיפה

כזכור על פי החוק להגברת אכיפה, של דיני העבודה התשע"ב-2011  הוקם המנגנון של בודקי שכר מוסמכים, שתפקידם לבקרה ולפקח הן על זכויות עובדים של קבלני שירותים בתחום שמירה, הניקיון וההסעדה והן על עובדים ישירים של המעסיקים במסגרת בדיקות תקופתיות בשטח אצל מזמיני השירות והמעסיקים.

בהתאם לחוק בדיקות בודק שכר מוסמך, עשויות לשמש הגנה טובה  למזמין שירות הן במישור הפלילי והן בתביעה אזרחית שמגיש נגדו עובד של קבלן, אם הוא הסתמך עליהן בתום לב (בנוסף להתקיימותם של תנאים נוספים).

 

כמו כן, מעסיק שהוטל עליו עיצום כספי יהיה זכאי להפחתה בשיעור של 30 % אם הסתמך על בדיקות תקופתיות, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה. מזמין שירות שהסתמך על בדיקות תקופתיות, עשוי להנות מהפחתה בשיעור של 50% אם הסתמך על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך. כמו כן, לצורך בקשה של מעסיק להפחתה בעיצום הכספי בשל היקף מחזור עסקאות, עליו להמציא אישור של בודק שכר מוסמך .

 

ביום 31.7.2017 פורסמו ברשומות תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (בודק שכר מוסמך), התשע"ז- 2017 המסדירות בין היתר את  ההסמכה ושל בודק שכר מוסמך והכשרתו.

 

אולם נוכח שיעור בודקי השכר המוסמכים בהתאם לתקנות היה נמוך, מעת לעת ניתנה הנחיה במסגרת האכיפה הפלילית והמנהלית לפיה יראו ברואה חשבון בודקי שכר בהתאם לדרישת התקנות. ההנחיה הקודמת ניתנה למשך שישה חודשים עד לתאריך 19.1.19.

 

ביום 2019 פברואר 18 פרסם משרד העבודה הודעה לפיה ההנחיה לא תוארך פעם נוספת מעבר לתאריך 10.07.19 וכי לאחר תאריך זה יוכלו לשמש כבודקי שכר רק רואי חשבון שקיבלו תעודת הכרה לפי החוק.

לעיון בהנחיה המלאה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה