הקרן לסיוע לעסקים בינוניים

עקב המצב הכלכלי החליטה ממשלת ישראל להעמיד הלוואות לעסקים בינוניים באמצעות הבנקים. 
הקרן תחל לפעול בימים הקרובים.

ההלוואות ניתנות בשני מסלולים:
1. הלוואות להון חוזר.
2. הלוואות במסלול השקעות להרחבת עסקים קיימים.

ההלוואות יועמדו לעסקים בינוניים, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל ושיש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי ההלוואות באמצעות הקרן
סכום מקסימלי: עד ל- 8% מהיקף המחזור השנתי של העסק.
תקופת ההלוואה: עד 5 שנים מתוכם עד שנה גרייס (תקופה בה יכול הלווה לדחות את תשלומי הקרן ולשלם ריבית בלבד).
ריבית: צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר/אירו – לפי תנאי שוק.
בטחונות: 70% מהבטוחות מועמדות על ידי הממשלה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה עד לגובה של 25% מהיקף ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

דרישות סף
• הממשלה קבעה מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:
• מחזור שנתי: בין 22 ל- 100 מיליון ₪.
• העדר חובות לרשויות למס.
• במסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה או הון עצמי מספק בהתאם לדרישת ועדת האשראי.
• חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל.

תהליך קבלת ההלוואה

  1. פנייה לחברת BDI המשמשת כגוף המתאם מטעם הממשלה בקרן לצורך בדיקה ראשונית במסגרת זה ממלא העסק טופס ראשוני ובוחר בנק מתוך שלושת הבנקים המפעילים את הקרן: בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק אוצר החייל או בנק הפועלים.
  2. לאחר אישור ראשוני, ממלא העסק תוכנית עסקית ומעביר את כל הנתונים הרלוונטים לצורך בדיקת בקשת ההלוואה לחברת BDI , לצורך הבדיקה כאמור ישלם העסק 500 ש"ח.
  3. ביצוע בדיקה כלכלית של הלקוח על ידי הבנק.
  4. דיון בבקשת ההלוואה בוועדת האשראי.

שאלות נפוצות
מיהו הגוף המתאם ומה תפקידו?
הגוף המתאם בודק את עמידת העסק בתנאי הסף, מעריך את בקשת ההלוואה וממליץ לקרן האם להיענות לבקשה. חברת BDI משמשת כגוף המתאם בקרן לעסקים בינוניים. פרטים אודות אתר האינטרנט ודרכי ההתקשרות עם הגוף המתאם יפורסמו בימים הקרובים.

מי מאשר את ההלוואות בקרן?
ועדת אשראי בה חברים נציג הבנק אשר מעמיד את ההלוואה, ונציג הגוף המתאם.
ועדת האשראי דנה בהמלצות הגוף המתאם ומחליטה על גובה ההלוואה, על תנאי ההלוואה ועל אחוז הבטחונות שהעסק יעמיד לבנק.

אם חשבונו של העסק מנוהל בבנק שאינו מפעיל את הקרן, האם הוא זכאי להלוואה?
כן, העסק אינו מחויב להיות לקוח של אחד משלושת הבנקים שנבחרו על מנת להגיש בקשה להלוואה.

מהם המסמכים שעל העסק להגיש עם הגשת בקשה להלוואה?
העסק יידרש להגיש נתונים כספיים ותוכנית עסקית. רשימה מפורטת של הנתונים לרבות הטפסים שנדרש העסק למלא יפורסמו בימים הקרובים.

האם ישנן הגבלות על העסק לאחר מתן ההלוואה?

  1. העסק יתחייב לפעול בהתאם לתוכנית העסקית.
  2. בעלי העסק מתחייבים שלא למשוך הון מהחברה במשך תקופת ההלוואה.

האם ההלוואות הינן רק לעסקים יצרניים?
ההלוואות בקרן מיועדות לעסקים בכל תחומי הפעילות, תעשייה, מסחר, שירותים, חקלאות ותיירות.

האם ישנן עמלות נוספות בו מחויב העסק?
עם העמדת ההלוואה העסק מחויב בתשלום עמלה בגובה 0.3% מהיקף ההלוואה.

ניתן לפנות ל- BDI באמצעות האתר, דוא"ל: infokeren@bdi.co.il או בטלפון: 03-5770333

האמור לעיל הוא לשם התרשמות בלבד ואינו מחייב את המדינה ואת הבנקים.
בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל ובין הוראות ההסכם בין המדינה והבנקים למתן ההלוואות לעסקים בינוניים – יגבר האמור בהסכם.

למידע נוסף בתחום זה