הקרן לסיוע ליצואנים

במסגרת פעילות הממשלה לעידוד היצוא, פועלת קרן למתן הלוואות ליצואנים בעלי פוטנציאל למכירות משמעותיות בשוק העולמי לצורך הון חוזר, השקעות בציוד, פעולות שיווק בחו"ל וכדומה, תוך הקלה בבטחונות הנדרשים מהם לצורך קבלת ההלוואה.

דרישות סף
הממשלה קבעה מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה: 
• מחזור שנתי: עד 15 מיליון דולר. 
• היקף יצוא : לפחות 5% מהמחזור. 
• העדר חובות לרשויות למס, במידה וקיימים חובות שכאלה ניתן לקבל אישור עקרוני מהגוף המתאם, אך ההלוואה מותנית בסגירת חובות אלה. 
• חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל. 
• היעדר חובות למשרד התעשיה המסחר והתעסוקה, לרבות חוב אשר מקורו בכל תכנית ו/או אגף מאגפי המשרד.

תנאי הקרן
סכום ההלוואה
1. יצואן שמחזור מכירותיו עד 500,000 דולר ארה"ב בשנה הקדמה למועד הגשת הבקשה יהיה זכאי להלוואה של עד 100,000 דולר. 
2. יצואן שמחזור מכירותיו עלה על 500,000 דולר בשנה שקדמה למועד הגשת הבקשה יהיה זכאי להלוואה של עד 20% ממחזור מכירותיו הכולל או 1 מיליון דולר, הנמוך מביניהם.
תקופת ההלוואה: עד 5 שנים מתוכם עד שנה גרייס (תקופה בה יכול הלווה לדחות את תשלומי הקרן ולשלם ריבית בלבד).
ריבית: צמודת מדד, שקלית, וצמודת דולר/אירו – לפי תנאי שוק.
בטחונות: 70% מהבטוחות מועמדות על ידי הממשלה. הבנקים עשויים לדרוש מהלווים ביטחונות עבור היתרה עד לגובה של 30% מהיקף ההלוואה. בנוסף לכך, נדרשת ערבות אישית של הבעלים.

תהליך קבלת ההלוואה
1. פנייה לאחד משני הבנקים: בנק מרכנתיל דיסקונט ובנק אוצר החייל או לחברת תבור המשמשת כגוף המתאם מטעם הממשלה בקרן לצורך בדיקה ראשונית. 
2. מילוי שאלון ומסירתו לחברת תבור, פגישה עם חברת תבור והעברת נתונים רלוונטים לצורך בדיקת בקשת ההלוואה, לצורך הבדיקה כאמור ישלם העסק 800 ש"ח . 
3. ביצוע בדיקה כלכלית של הלקוח על ידי הבנק. 
4. דיון בבקשת ההלוואה בוועדת האשראי.

מקור: אתר החשב הכללי

 

למידע נוסף בתחום זה