מסלול סיוע חדש להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל

במטרה לעודד השקעות הוניות להגדלת הפריון של מפעלים שעיקר מכירותיהם בישראל, הוסכם בין משרד האוצר לבין משרד התמ"ת על הפעלת מסלול סיוע חדש למתן מענקים למפעלים באיזורי עדיפות לאומית.

מסלול הסיוע החדש מיועד לחברות ישראליות בתחום התעשייה אשר 75% ומעלה מהכנסתם בשנת המס הקודמת להגשת הבקשה היא ממכירות בישראל.
מטרת הסיוע היא הגדלת פריון העבודה במפעלים.

המסלול מיועד למפעלים אשר ממוקמים באיזורי עדיפות לאומית, או אשר מעוניינים להעתיק את מפעלם לאיזורי עדיפות לאומית.

במסגרת המסלול ניתנים מענקים לצורך השקעה בציוד ומבנים.

על המפעלים המשתתפים במסלול להתחייב כי הפריון השנתי לעובד בסיום ההשקעה יגדל בלפחות 10% .

שיעור המענק המירבי הוא 20% מסך ההשקעה המזכה המאושרת ולא יותר מ-10 מיליון ₪ הכול בהתאם לאישור הוועדה.

תנאי סף:

• המבקש הינו מפעל שעיקר מכירותיו בישראל ואשר על פי התכנית העסקית המצורפת לבקשתו הוא מצוי באזורי הסיוע.
• המבקש עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד התמ"ת מס' 0.4 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" וצרף לבקשתו הצהרה ובקשה הנדרשת בהתאם להוראה זו.
• המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד התמ"ת. 
• המבקש אינו מקבל תמיכה נוספת מהממשלה בגין השקעה זו.

דירוג הבקשות יעשה על פי אמות מידה הנגזרות מדירוג המאפיינים הבאים:

• מדד הסיכון הפיננסי של המבקש
• שיעור האבטלה ביישוב בו ממוקם המפעל
• שיעור הגידול בפריון העבודה

שימו לב: לא יוכרו בקשות עבור השקעה אשר בוצעה לפני הגשת הבקשה.

ראו מצ"ב קובץ ובו רשימת היישובים הנכללים בתכנית, וקובץ ובו פרטים מלאים על התוכנית.


לשאלות ופרטים נוספים ניתן גם לפנות לאגף כלכלה:

בטלפון: 03-5631006

במייל: itayb@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה