חובת דיווח מע"מ מקוון

החל מיום 1.1.2016 כל עוסק מורשה יוכל לדווח ולשלם למע"מ באמצעות האינטרנט.

עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע"מ יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד, באמצעות האינטרנט. לא תהיה יותר אפשרות להגיש דוחות תקופתיים באמצעות שוברים, כפי שהיה נהוג עד כה.

 חובת הדיווח המפורט בשנת 2016 חלה על עוסקים, מלכ"רים ומוסדות כספיים, כמפורט להלן:

  1. עוסקים שחלה עליהם החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה מכוח הוראות ניהול פנקסי חשבונות שנקבעו לפי סעיף 130 לפקודת מס הכנסה.

  2. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 1,500,000 ₪ ונתקיים לגביהם אחד מאלה:
    א. חייבים לפי כל דין בהכנת מאזן וכן במינוי רואה חשבון מבקר, או מבקר אחר, כאמור בסעיף 20 לפקודת האגודות השיתופיות;
    ב. רשומים כשותפות לפי חוק זה או כמספר עוסקים אשר ביקשו להירשם כאחד, כאמור בסעיף 56, ולגבי אחד השותפים או אחד העוסקים, לפי העניין, התקיים האמור בפסקת משנה א.

  3. עוסקים שמחזור עסקאותיהם עולה על 2,500,000 ₪.

  4. מלכ"רים אשר מחזורם השנתי לשנת 2014 עולה על 20 מיליון ₪.

  5. מוסדות כספיים אשר מחזורם לשנת 2014 עולה על 4 מיליון ₪.

 

כל עוסק המדווח ומשלם באופן מקוון באינטרנט, יוכל לעשות זאת עד ליום 19 לחודש.

עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו עד ליום 15 לחודש.

 

כדי לדווח למע"מ דרך האינטרנט יש לקבל קוד משתמש וסיסמה לפני הדיווח הראשון.

ניתן להירשם על ידי לחיצה על כפתור "הרשמה לשירות" כאן.

 

למידע נוסף בתחום זה