שינויי חקיקה בתחום המיסוי לשנים 2013-2014

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג - 2013, בוצעו, בין השאר, שינויי חקיקה מהותיים בתחום המיסוי, וביניהם שינויים בשיעורי המס על יחידים. להלן ריכוז שינויי החקיקה.

למידע נוסף בתחום זה