הודעה למעסיקים: שינוי בדיווח לקופות הגמל

לידיעת המעסיקים - חל שינוי באופן הדיווח הנדרש על-פי חוק בנוגע להפקדות המעסיק לחיסכון פנסיוני של העובדים.

מהו השינוי ?
ביום 16 ביולי 2014 פורסמו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד 2014- (להלן –התקנות). התקנות מסדירות את אופן הדיווח על הפקדות תשלומים לחיסכון הפנסיוני של עובדיך. בהתאם לתקנות, החל מינואר
2016 כל מעביד המעסיק למעלה מ 10- עובדים מחויב לדווח על הפקדות לחיסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ
דיווח אחיד, שנקבע על ידי משרד האוצר. בנוסף, התקנות מחייבות את כל הגופים המוסדיים לתת משוב למעסיק על אופן
קליטת הכספים במערכות המידע של הגופים.

מדוע משתלם לך לדווח על הפקדות לחיסכון הפנסיוני באופן תקין?
דיווח תקין הוא תנאי בסיסי לרישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים כנדרש
דיווח תקין חוסך לך זמן יקר
דיווח תקין מייעל את תהליך העברת ההפקדות
דיווח תקין מאפשר לך יכולת בקרה אחר אופן קליטת התשלומים שהעברת עבור עובדיך
דיווח תקין מאפשר לך אחידות בדיווח לכלל הגופים אליהם העברת תשלומים עבור עובדיך.

שים לב ! החל מינואר 2016 גוף מוסדי לא יקלוט דיווח שלא בהתאם להוראות התקנות.

כיצד כדאי להיערך לכניסת התקנות לתוקף?
לרשותך מגוון רחב של דרכים להעברת הדיווח בהתאם להוראות התקנות. על מנת להבטיח כי תהיה ערוך במועד כניסת התקנות
לתוקף, מומלץ לפנות לגורמים הרלבנטיים מספר חודשים לפני כן. לפרטים באפשרותך לפנות לגופים המוסדיים, למסלקה
הפנסיונית או לגורם המפיק עבורך את תלושי השכר של עובדיך.

החל מינואר 2017 יחולו הוראות התקנות על כלל המעסיקים במשק

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה