טיוטת חוברת התכנית הכלכלית (חוק ההסדרים) לשנת 2020

משרד האוצר פרסם להערות הציבור את טיוטת חוברת התכנית הכלכלית לשנת 2020, הכוללת את טיוטות הצעות המחליטים שבכוונת האוצר לקדם במסגרת חוק ההסדרים ותקציב המדינה הקרוב.

קישור לחוברת המלאה

 

החוברת פורסמה להערות הציבור עד ליום ו', 10.7.2020.

 1. ניתן להעביר הערות לטובת התייחסות שתגובש ע"י לשכת המסחר לידי מירב קפלן, יועצת יבוא מכס ותקינה באמצעות המייל meravk@chamber.org.il
 2. ניתן להעביר הערות ללשכה המשפטית של משרד האוצר

 

להלן תקציר לחלק מן הפרקים הנוגעים למגזר העסקי:

פרק כלכלה / עידוד התחרות והפחתת יוקר המחיה של מוצרי צריכה (החל מעמוד 143):

תקינה 

 • הצעה שמרבית התקנים יעברו למסלול פיקוח מבוסס הצהרה.
 • הצעה להפחית את שיעור הבדיקות במסלולי ההקלות ירוק וזהב.
 • הצעה להחיל על תקנים שאינם מחייבים, אבל הם מחייבים מכח דין אחר כללים דומים לאלו שקיימים בהתייחס לתקנים רשמיים כדרך לוודא שהם אינם כוללים דרישות שמגבילות את התחרות שלא לצורך.

תמרוקים

 • הצעה להקמת ועדה בין-משרדית שתגבש רפורמה מקיפה בשיטת הפיקוח על תמרוקים בישראל.

מזון

 • הצעה לעדכן את הקריטריונים של "מזון רגיש" ולבחון מחדש את רשימת המזונות הרגישים בהתאם.
 • הצעה למסלול יבואן נאות שיאפשר הקלות בשחרור מזון רגיש.
 • הצעת החלטה בהקשר של עדכון דרישות רגולציה בהקשר של שאריות חומרי הדברה ומזהמים אחרים כך שעמידה בדרישות המקובלות באירופה יהוו חלופה מספקת גם עבור ישראל.

 

פרק בריאות / חיזוק הרפואה הציבורית והגברת התחרותיות והשוויוניות בהקצאת משאבי המדינה- רישיונות להפעלת מכשיר רפואי מיוחד (החל מעמוד 24):

מוצע לתקן את תוספת ד' לפקודת בריאות העם כך שתכלול את כלל המכשירים המופיעים בתוספת לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים התשנ"ד – 1994.
מוצע להכניס לתוספת ג (צ"ל ד)לפקודת בריאות העם את כלל המכשירים המנויים בתוספת לתקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד – 1994, כך שחלוקת רישיון למכשיר רפואי מיוחד אשר חלה לגבי הרישיון עבורו הגבלת כמות יחולק לאחר הליך תחרותי ושוויוני כאמור בתוספת 65ב(6).

 

פרק בטחון פנים / ייעול ושיפור שרשרת האכיפה של עבירות תעבורה (החל מעמוד 97):
ההצעה קובעת של שעל שר המשפטים להפיץ תזכיר חוק שעניינו העברת הטיפול בעבירות תעבורה מסוג "ברירת משפט" להפרת תעבורה כפי שיוגדר בחוק שיטופלו במישור המינהלי והקמת בית דין מינהלי לתעבורה שידון  בעררים המוגשים על הליכים אלה. בית הדין יתנהל בעיקרו באמצעים טכנולוגיים ויוקם במשרד המשפטים. בנוסף ההצעה קובעת שעל שרת התחבורה להעביר למשרד המשפטים, הצעה לתיקון פקודת התעבורה לפיו שרת התחבורה תהיה רשאית לקבוע בצו שיעור קנס כפול – לגבי הפרת תעבורה חוזרת.

 

פרק משפטים / ניהול ביקושים בבתי המשפט וייעול מערכת האכיפה- הליך בוררות חובה בתיקי תביעות רכב (החל מעמוד 105):
ההצעה קובעת שתחול בוררות חובה ליישוב מחלוקות בקשר לנזקי רכוש בענף הרכב בין חברות הביטוח והליסינג, באופן הבא:

 • תובענה שהוגשה לבית משפט השלום בעניין פיצויים בשל נזק שנגרם לרכוש עקב תאונת דרכים תועבר לבוררות חובה ובלבד שבעלי הדין בתובענה הם תאגיד ביטוח או תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא החכרת או השכרת רכב מנועי.
 • לבית המשפט תינתן סמכות שלא להעביר תובענה לבוררות חובה לבקשת בעל דין.
 • יישוב הסכסוך יעשה כברירת מחדל על יסוד חומרים כתובים שיוגשו באופן מקוון, אלא אם ראה הבורר כי יש צורך בדיון בהשתתפות הצדדים לצורך קבלת החלטה בתיק.
 • יישוב הסכסוך יערך על ידי בורר שימנו הצדדים מתוך רשימת הבוררים.
 • פסק בוררות חובה טעון אישור של בית משפט השלום שממנו הועברה התובענה לבוררות חובה.
 • שר המשפטים יקבע בתקנות, בהסכמת שר האוצר, את שכרו של בורר בבוררות חובה.

 

פרק חקלאות / מעבר לתמיכה ישירה בחקלאות (החל מעמוד 9):

 • הצעה לעבור ממודל של מכסים על מוצרים חקלאיים למודל של תמיכה ישירה בחקלאים, לצד ביטול מכסים והסרת חסמי יבוא רגולטוריים.
 • הצעה למנגנון שיביא לשינוי תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) שעניינן יבוא צמחים.
למידע נוסף בתחום זה