הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים במטרה למנוע הפצת חשבוניות פיקטיביות

בחוק ההסדרים לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס להקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים. מטרת התיקון היא להקשות על מנגנון הוצאת חשבוניות מס פיקטיביות, במסגרת המאבק בהון השחור.

למידע מלא אודות מפגש בנושא מודל הקצאת חשבוניות שנערך עם רשות המסים בתאריך 3.8.23 לחצו כאן


מטרת הקצאת החשבוניות היא שמקבל החשבונית יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול בחשבונית המס בכפוף לכך שעל גבי החשבונית יופיע מספר ההקצאה שהוקצה ע"י רשות המיסים. למיטב ידיעתנו, רשות המיסים מקיימת בימים אלה דיאלוג מול חברות התכנה הגדולות דוגמת SAP ופריוריטי.


איך זה אמור לעבוד?

כל עוסק שיוציא חשבונית מס לקונה אשר מעוניין לקזז את המע"מ בחשבונית, בסכום העולה על 25,000 ש"ח, יצטרך/יידרש לקבל ממערכות המחשב של רשויות מע"מ באופן ממוחשב מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית המס. ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס.


מהם לוחות הזמנים?

הוראת השעה תחל בתאריך: 1.4.2024, ותהא תקפה למשך חמש שנים (עד 31.12.2028). כאשר, בשנה הראשונה -2024, מרכז הבקרה יפעל במתכונת "פיילוט".


כיצד תעבוד מתכונת ה"פיילוט"?

עוסק מורשה המבצע עסקה שסכומה עולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) והוציא חשבונית מס, רשאי לבקש מרשויות מע"מ להקצות מספר לחשבוניות המס, וגם מחויב לעשות זאת לפי דרישת הקונה.


בתקופת הפיילוט, כל בקשה להקצאת מספר תאושר ורשויות מע"מ לא יהיו רשאיות לסרב לכך ואף אינן יכולות לעכב הקצאה למספר חשבונית. עם זאת, בתקופת הפיילוט, רשויות מע"מ רשאיות לפסול חשבוניות שהוצאו שלא כדין, בהתאם להוראות החוק והדין הקיימות כיום.


לצורך ניכוי מס תשומות, כאשר העסקה בסכום העולה על 25,000 ₪ (ללא רכיב המע"מ) יהיה על הקונה לדרוש ממוציא חשבונית המס מספר הקצאה – מספר ההקצאה ירשם על-גבי חשבונית המס (ניתן גם בכתב יד). במידה ותהיה חשבונית מס ללא מספר הקצאה, מס התשומות הכלול בה לא יותר בניכוי (בתקופת הפיילוט רשויות מע"מ אינן רשאיות שלא להתיר מס תשומות בשל תקלה/יירוט של מרכז הבקרה, אלא אם נפסלה כחשבונית מס שהוצאה שלא כדין על בסיס הדין הקיים היום).


בתום שנת 2024 ובאישור ועדת הכספים, יוחלט האם להאריך את תקופת הפיילוט לשנה נוספת (כלומר גם לשנת 2025), או לסיים את תקופת הפיילוט ומאותו מועד תהיה לרשויות מע"מ האפשרות שלא לאשר הקצאת מספר לחשבונית, במידה ויש למנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס שלגביה הוגשה הבקשה להקצאה, תוצא שלא כדין.


מהו סכום המינימום שבגינו יש להנפיק מספר לחשבונית?

 • בשנת 2024 – 25,000 ₪
 • בשנת 2025 – 20,000 ₪
 • בשנת 2026 – 15,000 ₪
 • בשנת 2027 – 10,000 ₪
 • בשנת 2028 – 5,000 ₪

סמכות שלא להקצות מספר לחשבונית:

  ככל שלמנהל מע"מ יסוד סביר לחשש שחשבונית המס נשוא הבקשה תוצא שלא כדין, רשאי להחליט שלא להקצות לה מספר. המנהל ישלח את ההחלטה למבקש מיידית בהודעה מקוונת, הכוללת את עילת הסירוב ומועד לשימוע (תוך שני ימי עסקים), שתכלול אפשרות המבקש לסמן באופן מקוון אחת מאלה: (א) המנהל ישלח הודעה מקוונת לקונה, אם הוא עוסק, שבה יוצע לקונה לקבל על עצמו את תשלום המס בשל העסקה ובכלל זה מספר חשבונית שתונפק לקונה (ב) המבקש יוציא לקונה חשבונית מס ללא מספר שהוקצה לה, ולא ניתן יהיה לנכות בגינה מס תשומות.היה והקונה לקח על עצמו את תשלום המס, עליו להנפיק חשבונית עצמית ולדווח עליה בהתאם, והמבקש ינפיק חשבונית מס הכוללת מע"מ בשיעור אפס תוך ציון המספר שהוקצה לקונה.על החלטת המנהל כאמור נקבעו הוראות לעניין שימוע והשגה.

דגשים נוספים:

 • הקצאת מספרי חשבוניות אינה רלבנטית בעסקאות בין עוסק לאדם פרטי, אלא רק בעסקאות בין עוסק לעוסק אחר, המבקש לקזז את מס התשומות בחשבונית שקיבל.
 • הקצאת מספרי החשבוניות אינה רלבנטית במקרים של עסקאות פטורות ממע"מ או בעסקאות שחל עליהם מע"מ בשיעור אפס.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות לא יחולו לגבי חשבוניות מס, שקיבל אדם בעת ההקמה של עסקו, עוד בטרם נרשם כעוסק במע"מ.
 • הוראות הקצאת מספרי החשבוניות יחולו גם במקרה של הוצאת חשבוניות עצמיות.
 • בנסיבות חריגות הקשורות למערכות המחשוב של רשות המסים, בעטיין לא התאפשרה הקצאת מספר לחשבונית מסיבות טכנולוגיות, יהיה מנהל מע"מ רשאי להורות שיותר ניכוי מס התשומות הכלול בחשבונית מס שלא הוקצה לה מספר.
 • במידה ומנהל מע"מ יסרב להקצות מספר לחשבונית, העוסק יקבל את ההחלטה בהודעה מקוונת הכוללת את העילה להחלטה. העוסק יהיה זכאי לשימוע בתוך שני ימי עסקים מיום שליחת הודעת הסירוב. על החלטת מנהל מע"מ ניתן יהיה להגיש השגה, והעוסק יהיה רשאי להגיש ערעור לבית המשפט על החלטת המנהל בהשגה.


לפרטים נוספים בדבר מודל הקצאת מספרי חשבוניות ע"י רשות המיסים - לחצו כאן.


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code