עדכון תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

1. מוצרים שבאים במגע עם מים - בהמשך לפעילות ממושכת שלנו מול משרדי הכלכלה ומכון התקנים, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה, הודיע על דחיית המעבר של סעיף 32 בת"י 900-1 וסעיף 32 בת"י 900-2.15 מקבוצה 3 לקבוצה 1 עד לסוף חודש אפריל. בהתאם לפניה ניתן להכניס כבר עכשיו מוצרים לבדיקה במכון התקנים, בהתאם לחלוקה בגיליון התיקון לתקנים אלו (שטרם אושר) שעל פיו מוצרים שאינם מחוברים ישירות לזרם המים, ייבדקו על פי תקן אירופאי ולא על פי ת"י 5452.
קישור למכתבו של הממונה על התקינה בענין מוצרים שבאים במגע עם מים

2. מגוון עדכונים נוספים מאגף התקינה בלשכת המסחר:
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 33 חלק 2.1 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מפסקים אלקטרוניים.
ת"י 33 חלק 2.3 – מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות מיוחדות – מתגים להשהיית זמן.
ת"י 1918 חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת.
ת"י 5140 חלק 2.2 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי ותיעוד של עברות תנועה: מכשיר אכיפה מאויש – מכשיר אנליטי ראיתי למדידה כמותית של ריכוז אלכוהול בנשיפת אדם.
ת"י 61242 – תופי כבלים לשימוש ביתי ולשימושים דומים.
 
הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם או להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:
ת"י 579 (חלקים 1, 1.2) – מערכות סולאריות לחימום מים: קולטים שטוחים; קולטים סולאריים – שיטות בדיקה.
ת"י 721 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח (במקומו יבואו התקנים ת"י 900 חלק 2.24 ות"י 62552).
ת"י 60601 (חלקים 2.3, 2.6) – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים; דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (שני התקנים החדשים מחליפים את התקנים ת"י 1011 חלק 2.3 ו- ת"י 1011.6).
ת"י 61347 (חלקים 1, 2.3) – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות כלליות ודרישות בטיחות; דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים והמיועדים לנורות פלואורניות.
 
מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1001 חלק 1.1 – בטיחות אש בבניינים: מערכות מיזוג אוויר ואוורור.
ת"י 1001 חלק 1.2 – בטיחות אש בבניינים: מערכות חימום, מיזוג אוויר ואוורור.
ת"י 1001 חלק 2.2 – בטיחות אש בבניינים: מערכות בקרת עשן בבניינים (למעט בנייני מגורים שגובהם עד 14 מטר), קניונים, אטריומים וחללים גדולים דומים.
ת"י 1001 חלק 2.4 - בטיחות אש בבניינים: מערכות פינוי עשן בבניינים חד קומתיים, למעט בנייני מגורים.
ת"י 5280 חלק 3 – אנרגיה בבניינים:  מערכות אקלום (חימום, אוורור ומיזוג אוויר).
 

למידע נוסף בתחום זה