עדכוני תקינה לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 764 – זרנוקים לגז פחמימני מעובה (גפ"מ) בפזה גזית.
ת"י 900 חלק 2.24 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, מכשירי גלידה ומכשירים לייצור קרח.
ת"י 1220 חלק 2 – מערכות גילוי אש: יחידות בקרה.
ת"י 27031 – טכנולוגיית המידע – שיטות אבטחה – קווים מנחים למכונות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית.
ת"י 61400 חלק 11 – טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי.
ת"י 62552 – מכשירי קירור ביתיים – מאפיינים ושיטות בדיקה.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 900 חלק 2.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים), (ג"ת מס' 1).
ת"י 4570 חלק 3 – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים: מסננים (ג"ת מס' 2).

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד על כך שהעביר לממונה על התקינה במשרד התמ"ת את התקנים הבאים, כדי שיפורסמו כרשמיים על ידי המשרד:
ת"י 60238 – בתי נורה בעלי תברוג מטיפוס אדיסון.
ת"י 60400 – בתי נורה לשפופרות פלואורניות ובתי מדלק.

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים (נת"מים) למתן היתרים לתווי תקן הבאים:
נת"מ 1-1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
נת"מ 1-2302 חלק 2 – חומרים ותכשירים מסוכנים: הובלה – מיון, אריזה, תיווי וסימון.

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את נוהלי בדיקות התקן הבאים (נספחי ש') למוצרים מיובאים:
נספח ש' 61196 חלק 1 – כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים).

להלן תקנים שפורסמו ברשומות לאחרונה על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי כתקנים ישראליים:
ת"י 6244 – דוודים להסקת מים.

שר התמ"ת פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לשינויים בתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:
ת"י 20 חלק 2.20 – מנורות: דרישות מיוחדות – שרשרות תאורה.
ת"י 70 – מכלים למילוי חוזר לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ).
ת"י 900 חלק 2.35 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי מים מיידים.
ת"י 990 חלק 1 – סוללות ראשוניות: כללי.
ת"י 990 חלק 2 – סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות בעבור מאפיינים פיזיים וחשמליים.

למידע נוסף בתחום זה