תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'...) (הסרת חסמים בתחום היבוא)(הוראת שעה), התשע"ז–2017

רשות ההגבלים העסקיים מפרסמת היום, בהמשך להערות הציבור שהתקבלו בעבר, תזכיר חוק חדש שתכליתו היא למנוע פגיעה בתחרות ע"י סיכול או צמצום התחרות מיבוא מקביל בידי היבואן המורשה של טובין. 

 

הגדרת היבואן המורשה אשר אליו מכוונת הצעת החוק כוללת הן את מי שמביא לישראל או מפיץ בישראל מוצרים המיוצרים בחו"ל על פי הרשאה של היצרן הזר, והן את מי שמייצר בישראל ומפיץ בישראל מוצרים של מותג בינלאומי.

 

תיקון החקיקה המוצע מסמיך את הממונה על הגבלים עסקיים לתת הוראות בדבר צעדים שעליו לנקוט על מנת למנוע את החשש לפגיעה משמעותית בתחרות מיבוא מקביל. על פי סמכות זו, הממונה יורה על צעדים קונקרטיים שיש לנקוט כדי למנוע את הפגיעה. בדומה לסמכות הממונה לתת הוראות לבעל מונופולין או לחברי קבוצת ריכוז, הפרה של הוראות הממונה כמוה כהפרה של חוק ההגבלים העסקיים, ועשויות להיות לה השלכות פליליות, מנהליות ונזיקיות. בכך יתאפשר לממונה לפעול נקודתית כנגד מי שפוגע בתחרות מחד גיסא, אך מאידך גיסא לא יוטל בחוק איסור התנהגות גורף החל על כלל היבואנים המורשים, אשר עלול למנוע שימוש בפרקטיקות עסקיות לגיטימיות ופרו-תחרותיות.

 

מוצע כי סמכות הממונה לתת הוראות ליבואן מורשה כאמור בתזכיר זה תיקבע במסגרת הוראת שעה מוגבלת בזמן, של שלוש שנים אשר ניתן יהיה להאריך בשלוש שנים נוספות, על מנת שניתן יהיה להעריך במהלך תקופה זו אם עדיין עומד הצורך בסמכות כאמור, ולבחון את השלכותיה ותועלתה.

 

הערות על תזכיר החוק ניתן להעיר באתר התזכירים הממשלתי בכתובת: http://www.tazkirim.gov.il/pages/tazkirim.aspx עד ליום ה-8.8.17

 

למידע נוסף בתחום זה