התייעצות בכתב - ת"י 60601 חלק 2.4 - דפיברילטורים

להלן בקשה לקבלת הערותיכם בכתב.

בטיפולו של הממונה על התקינה נמצאת בקשה של מכון התקנים להחלפת התקן ת"י 60601 חלק 2.4- "ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מַפְעמים (דפיברילטורים) לבביים"

 

מטבלת השינויים הלאומיים בתקן הנ"ל, אשר הוגשה על ידי מכון התקנים עולה כי מדובר בשינויים לאומיים מתחייבים בלבד.

 

בהתאם לחוק התקנים, חברי ועדת האימוץ רשאים לבקש דיון בשינוי לאומי מתחייב הנכלל בתוספת הראשונה.

רצ"ב לעיונכם הצעת התקן  וגם טבלת השינויים.

 

במידה וברצונכם לבקש דיון בשינויים הלאומיים המתחייבים הנ"ל, נבקשכם להודיע על כך תוך שבועיים ולצרף להודעתכם נימוקים לבקשה. אם לא נקבל בקשתכם בפרק הזמן הנ"ל, יפעל הממונה להמשך קידום הליכי האכרזה.

 

לידיעתכם, התקן הקיים (מהדורה מאי 2012) נבחן במסגרת תיקון 13 לחוק התקנים וכולל שינויים מתחייבים בלבד.

למידע נוסף בתחום זה