קבלת היתר להעסקת עובד זר מומחה

עובד זר מומחה הינו עובד זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל ואשר הממונה החליט להתיר את העסקתו בהתחשב, בין היתר, בהוראות החוק והחלטות הממשלה הרלוונטיות ובמאפייני שוק העבודה בענפי העבודה ובאזורי ההעסקה השונים. לצורך קבלת היתר להעסיק סוגי מומחים זרים, על המעסיק לעמוד בתנאי שכר מיוחדים המפורטים בנהלי הרשות.

לתקציר נוהל להתרת העסקת מומחים זרים. לגבי מומחה השוהה בארץ עד 45 יום בשנה ניתן להגיש בקשה בנוהל מזורז. משך הטיפול בבקשה הינו עד שישה ימים. (סעיף ח' בתקציר הנוהל).

כל הפרטים והטפסים הנדרשים להגשת הבקשה לקבלת היתר. שירות זה מאפשר למעסיקים להגיש בקשה להעסקת עובד זר מומחה או להאריך היתר קיים. השירות מאפשר גם תשלום מאובטח עבור ההיתר.

למידע נוסף בתחום זה