חוק מוסר תשלומים לספקים עבר בכנסת

בתאריך 20/3/17 עברה במליאת הכנסת בקריאה השנייה והשלישית הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, התשע"ז–2017.

מטרת החוק היא, לשפר את סיכויי ההישרדות ואפשרויות ההתפתחות של עסקים בכלל ושל עסקים קטנים ובינוניים בפרט, וזאת באמצעות קביעת מועדי תשלום מקסימאליים לספקים. הצעת החוק מתייחסת לקטגוריות שונות של מזמיני עבודה, שירותים או טובין, וקובעת מועדי תשלום בהתאם לאותן קטגוריות.

בדיון שקדם להצבעה התייחס ח"כ כבל להחרגה שהושגה בחוק לספקים של ממערכת הבריאות:

"בשל העובדה שמדובר במערכת ייחודית המאופיינת בהסדרים כלכליים פרטניים, ומשום שגופי מערכת זאת נשענים על מקורות מימון ציבוריים בחלק הארי של פעילותם, ומצב רובם לא מאפשר, בשלב זה, ליישם עליהם את הוראות החוק המוצע בלא שתיגרם פגיעה ממשית ליציבותם הפיננסית ובעיקר לשירות שאותו הם מספקים לציבור מתוקף חוק, הוצע בנוסח המקורי של הצעת החוק להחריגם מתחולת החוק, עד ששר האוצר, שר הכלכלה והתעשייה ושר הבריאות יקבעו בתקנות כללים מותאמים למערכת זו. למרות ההבנה שאכן יש כאן בעיה אמיתית, החרגת מערכת הבריאות באופן גורף עוררה לא מעט ביקורות והתלבטויות. בסופו של דבר החלטנו לאשר את הסעיף ללא שינוי, אך משרדי הממשלה הרלוונטיים התחייבו להביא לוועדה בתוך שלושה חודשים מתווה להחלת החוק על מערכת הבריאות, ואני מצפה שיעמדו בהתחייבות זו".

 

הצעת החוק נכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל.

להלן הצעת החוק שעלתה להצבעה ופרוטוקול הדיון.

למידע נוסף בתחום זה