הודעה ליבואנים - שינויים ביבוא של תאים ורקמות, דם ומרכיביו ממקור אדם לשימוש הומני.


בתאריך 15-5-2014 יושלם המעבר לטופס מקוון שבו תבוצע כלל פעילות אישור היבוא של תאים ורקמות, דם ומרכיביו לשימוש הומני.
האישורים יונפקו ע"י אגף הרוקחות, לאחר שתבוצע בדיקת הטופס והמסמכים הנלווים ואישור לייעודו ע"י המכון לביקורת ותקנים של חומרי רפואה.

להלן המידע הדרוש לשם הגשת הבקשות לייבוא.

למידע נוסף בתחום זה