נספח ש' 900 חלק 2.27 - מכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על-סגולית ותת-אדומה

בנספח מפורטות הוראות לביצוע בדיקות והנחיות ותנאים למתן אישור ת"ר למכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על-סגולית ותת-אדומה.
למידע נוסף בתחום זה