עדכון בנושא מחירוני תרופות והנהלים הרלוונטיים

  1. בהתאם לצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם)  (תיקון), התשע"ז –  2017 ולצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על תכשירים)(תיקון) התשע"ז –  2017 להלן 2 נוהלים המפרטים את יישום הוראות החוק:
  • טיפול בבקשה לשינוי מחיר של תכשיר מרשם שלא נקבע על פי ציטוט
  • טיפול בערעור למחיר לתכשיר מרשם שנקבע על פי שיטת ציטוט
  1. טיוטת מחירון תרופות מרשם ישלח לבעלי רשום ב-20 לנובמבר.
  2. מחירון מרבי לתכשירים מיובאים בהתאם לתקנה 29 יפורסם באתר של משרד הבריאות ב-1 לינואר 2019.
למידע נוסף בתחום זה