פרסום חוזר מנכ"ל - כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם מוסדות הבריאות

להלן פרסום עדכני (מיום 22/10/18) לחוזר מנכ"ל משרד הבריאות - כללים להתקשרויות בעלות אופי מסחרי עם מוסדות הבריאות.

אנא תשומת ליבכם לכל השינויים בחוזר לעומת הגרסה הקודמת שפורסמה ב- 18/6/18.

מספר דגשים:

בעניין סעיף 14.5.2 קיום פגישות אישיות עם תועמלנים מבהיר סעיף 17 בהוראת שעה למשך שנה כי "ניתן יהיה לקיים פגישה אישית עם תועמלן בנסיבות בהן קיימת סיבה שבגינה לא ניתן לעמוד בהוראות סעיף זה ובכפוף לאישור מראש של מנהל המוסד הרפואי או נציג שנקבע על ידו לשם כך"

החוזר יחול ב- 1/11/2018 פרט לעניין ההכשרה כמפורט בסעיף 14.1 שתחולתו 3 חודשים מפרסום הסילבוס המחייב ע"י הוועדה העליונה.

למידע נוסף בתחום זה