הנחיות לצירוף החסנים ניידים ותוכן מכתב הסיכום - בהגשות חדשות לרישום

בהמשך למתווה שהוצג ב"יום עיון לבעלי רישום" בפברואר השנה ועל מנת ליצור אחידות באופן הגשת הנתונים בעת בקשה לרישום על גבי החסנים ניידים, להלן הנחיות בנוגע לצירוף החסנים ניידים  (Disk-on-key) ותוכן מכתב הסיכום (Summary letter) במסגרת הגשת בקשות לרישום תכשיר חדש/ תוספת התוויה/שינוי משטר מינון.

יש לפעול בהתאם להנחיות אלו החל מההגשות של יולי 2018. הנחיות אלו יוטמעו בנוהל רישום בעת עדכונו.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה