תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל מרץ 2018

מצ"ב מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום. - הטבלה מפורסמת באתר האינטרנט של משרד הבריאות תחת אגף הרוקחות "תכשירים חדשים"

במרץ 2018 נרשמו  20 תכשירים מתוכם  12 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה