תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל בספטמבר 2017.

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בחודש ספטמבר 2017 נרשמו  8 תכשירים מתוכם  3 גנריים.

למידע נוסף בתחום זה