נוהל 3 - נוהל דיווח על פגם (2)- תזכורת לגבי מהירות דיווח | ענף התרופות | פעילות ענפית | 26/10/2014

נוהל 3 - נוהל דיווח על פגם (2)- תזכורת לגבי מהירות דיווח

עקב מקרים של דיווחים על פגם שלא על פי הנוהל, להלן תזכורת בנושא הודעות על פגם:
על בעל אישור יצרן/יבואן, בעל רישום או מוסד רפואי המייבא תכשיר באישור ע"פ תקנה 29 לתקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986 (להלן תקנה 29), לדווח באופן מיידי על פגמים שהתגלו בתכשירים, ברמה 1 ו-2 , ולא יאוחר מ- 72 שעות מרגע גילוי הפגם.
יש לשלוח את הטופס על כל נספחיו בדואר אלקטרוני לכתובת pgam@moh.health.gov.il וכן בפקסים: 02-6551781 ו 02-6551777
יש להודיע טלפונית למכון ולוודא כי הטופס התקבל.
למידע נוסף בתחום זה