טיוטת תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), להערות עד 15/11/19


להלן קישור לטיוטת תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש"ף - 2019, שהוכן במשרד הבריאות.
הערות ניתן לשלוח עד ליום י"ז בחשון התש"פ (15/11/2019), באמצעות אתר קשרי ממשל  http://www.tazkirim.gov.il/Pages/default.aspx

טיוטת תקנות זכויות החולה (שימוש מחקרי במידע בריאות), התש"ף-2019 נועדה לקבוע את ההסדרים החוקיים לשימוש מחקרי במידע בריאות וזאת מתוך מטרה לאזן בין הרצון לעודד ולקדם את שיתופי הפעולה והשימוש המחקרי במידע בריאות לבין הצורך להגן על פרטיות וסודיות המידע הרפואי, וזאת כדי להביא לשיפור איכות הטיפול הרפואי ולקדם את המחקר הרפואי.

למידע נוסף בתחום זה